Regulamin wyboru przedmiotów rozszerzeń w Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach


 

 

 

Regulamin wyboru przedmiotów rozszerzeń w Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach

 

 

§1

 

Podstawa Prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014r. (Dz. U. z 31 grudnia 2014r., poz. 1993)

 

§2

 

1. Uczniowie klas pierwszych oraz ich rodzice lub prawni opiekunowie są zaznajamiani z obowiązującym regulaminem do końca stycznia w danym roku szkolnym.

2. Podpisanie deklaracji wyboru nauczanych przedmiotów w zakresie rozszerzonym jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem wyboru przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym.

 

§3

 

1.Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły w sekretariacie oraz u wychowawcy klasy.

 

§4

 

1. Uczeń zobowiązany jest do złożenia wstępnej „Deklaracji nr 1” (zał. nr 1 do regulaminu) do końca stycznia danego roku szkolnego.

2. Na podstawie deklaracji nr 1 dyrektor w ciągu 7 dni w porozumieniu z nauczycielami opracowuje listy grup uczniów rozszerzających dany przedmiot.

3. Do 15 lutego danego roku szkolnego uczniowie, którzy z przyczyn organizacyjnych i wyboru przedmiotu, który nie został zaakceptowany przy podziale grup składają ostateczną „Deklarację nr 2” (zał. nr 2 do regulaminu) narzucającą wybór większościowy.

4. Do końca marca danego roku szkolnego dyrektor zatwierdza listy grup uczniów rozszerzających dane przedmioty.

 

§5

 

1. W przypadku niezłożeni deklaracji wstępnej lub ostatecznej w określonym terminie, uczeń – decyzją dyrektora szkoły, zostaje przydzielony do grupy składającej się z najmniejszej liczby osób. Przy tworzeniu grup w pierwszej kolejności brana jest pod uwagę Deklaracja      nr 1.

2.Minimalna ilość uczniów tworzących grupę jest określana przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

3. W przypadku, gdy ze względów organizacyjnych, nie ma możliwości przyporządkowania ucznia do danej grupy przedmiotowej, brany jest pod uwagę formularz Deklaracji nr 2. W  takiej sytuacji uczeń wybiera jedynie przedmioty, dla których zostały już utworzone grupy.

 

§6

 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczeń kl. II może zmienić wybrany przez siebie przedmiot lub przedmioty w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada danego roku szkolnego. Uczeń klasy I może zmienić klasę w nieprzekraczalnym terminie do 30 września danego roku szkolnego.

2. W przypadku, o którym mowa w §6 pkt. 1 uczeń zobowiązany jest złożyć do dyrektora szkoły podanie o uzasadnienie zmiany wraz z prawidłowo wypełnioną deklaracją, nie później niż do zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w klasach pierwszych.

3. Podanie to może być rozpatrzone pozytywnie przez dyrektora jedynie w przypadku, gdy grupa klasowa – po odejściu z niej ucznia, nie ulegnie rozwiązaniu.

4. Dyrektor rozpatruje podanie w terminie 14 dni.

5. Zmiana przez ucznia przedmiotu lub przedmiotów, może nastąpić wyłącznie po jej pozytywnym zaopiniowaniu i zatwierdzeniu przez dyrektora oraz nauczycieli danych przedmiotów oraz po zaliczeniu przez ucznia testu poziomującego z przedmiotu, na który zmienia rozszerzenie, przygotowanego przez nauczyciela danego przedmiotu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Liceum Ogólnokształcące im Noblistów Polskich w Rydułtowach

 

 

DEKLARACJA NR 1

 

Jako dodatkowe przedmioty do kształcenia w zakresie rozszerzonym wybieram

……………………………………………………………………………………………….

oraz w pierwszej kolejności………………………………………………………………….

lub………………………………………………………………………………………..…..

w drugiej kolejność (gdyby nie było wystarczającej liczby uczniów do stworzenia grupy oddziałowej lub międzyoddziałowej z pierwszego wyboru)

 

 

Klasa …………………………

 

Imię i nazwisko ucznia ……………………………………………………………………..

 

Rydułtowy, data ………………………………………

 

Podpis ucznia ………………………………………….

 

Podpis rodziców ucznia (opiekunów prawnych) ……………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

Liceum Ogólnokształcące im Noblistów Polskich w Rydułtowach

 

 

DEKLARACJA NR 2

 

Jako dodatkowe przedmioty do kształcenia w zakresie rozszerzonym wybieram

……………………………………………………………………………………………….

oraz w pierwszej kolejności………………………………………………………………….

lub………………………………………………………………………………………..…..

w drugiej kolejność (gdyby nie było wystarczającej liczby uczniów do stworzenia grupy oddziałowej lub międzyoddziałowej z pierwszego wyboru)

 

 

Klasa …………………………

 

Imię i nazwisko ucznia ……………………………………………………………………..

 

Rydułtowy, data ………………………………………

 

Podpis ucznia ………………………………………….

 

Podpis rodziców ucznia (opiekunów prawnych) ……………………………………………….

 

 

 

 

 

 

Informacja wytworzona przez:
Marek Pachla , w dniu:  04‑12‑2017 07:44:58
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Pachla , w dniu:  04‑12‑2017 07:44:58
Data ostatniej aktualizacji:
14‑12‑2017 13:15:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie