Regulamin Samorządu UczniowskiegoREGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich
w Rydułtowach

Regulamin Samorządu Uczniowskiego opisuje strukturę organizacyjną
Samorządu Uczniowskiego jako organu szkoły, jak również określa zasady współżycia uczniów i nauczycieli i innych pracowników szkoły, których powinno łączyć zrozumienie, życzliwość i szacunek. Zasady te wynikają z interpretacji Statutu Szkoły oraz innych aktów prawnych i regulaminów obowiązujących w szkole.

Regulamin tworzy warunki do samorządności, partnerstwa i ponoszenia przez uczniów współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.

I. STRUKTURA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I KOMPETENCJE JEGO ORGANÓW

1. Wszyscy uczniowie szkoły tworzą Samorząd Uczniowski (SU), a uczniowie poszczególnych klas - Samorząd Klasowy.

2. Przedstawiciele SK (po 1-2 osoby z klasy) stanowią Prezydium SU (PSU).

3. Władzą wykonawczą SU jest Rada Samorządu Uczniowskiego (RSU).

a. W skład Rady wchodzą:

- przewodniczący SU,

- zastępca przewodniczący SU,

- sekretarz,

- skarbnik,

b. RSU, jako władza wykonawcza, reprezentuje SU wobec innych organów szkoły, uczniów i na zewnątrz; kieruje bieżącą działalnością SU, a w szczególności podejmuje prawomocne decyzje w zakresie bieżącej działalności organizacyjnej, samorządowej i finansowej zgodnie z Regulaminem SU.

4. PSU może powołać spośród siebie Sąd Koleżeński do rozpatrywania konfliktów między uczniami.

5. Struktura Samorządu Klasowego.

a. W skład Samorządu Klasowego wchodzą:

- przewodniczący (gospodarz klasy),

- zastępca przewodniczącego,

- sekretarz,

- skarbnik.

b. Struktura Samorządu Klasowego może być zmieniana na wniosek danej klasy w porozumieniu z wychowawcą klasy.

c. Samorząd Klasowy reprezentuje interesy klasy, współpracuje z RSU
i z wychowawcą klasy.

d. Przedstawiciel Samorządu Klasowego, który uczestniczył w posiedzeniu PSU, ma obowiązek niezwłocznie poinformować swoją klasę o podjętych ustaleniach.

6. Posiedzenia PSU i RSU zwołuje Przewodniczący lub opiekun SU. Częstotliwość spotkań uzależniona jest od bieżących potrzeb.

Decyzje podejmowane są zwykła większością głosów przy obecności powyżej połowy uprawnionych do głosowania.

II. WYBORY ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Wybory Przewodniczącego SU odbywają się według ordynacji ustanowionej na zasadach demokratycznych przez PSU.

2. Kandydatami mogą być uczniowie klas drugich.

3. Kadencja RSU i innych organów SU trwa 12 miesięcy.

4. Wybory do Samorządu Klasowego odbywają się według ordynacji ustanowionej na zasadach demokratycznych przez daną klasę w uzgodnieniu z wychowawcą klasy.

III. ZASADY DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Zasady działania SU są zgodne z Ustawą o systemie oświaty i Statutem
Szkoły
.

2. SU powinien być płaszczyzną współdziałania wszystkich organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły.

3. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

IV. ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Do zadań RSU należy w szczególności:

1. Motywowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych.

2. Informowanie uczniów o ich prawach i obowiązkach związanych z nauką
w szkole oraz udziałem w pracy w SU.

3. Przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, spełnianie wobec tych władz rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej.

4. Współdziałanie z władzami szkoły w zapewnianiu uczniom należytych warunków do nauki i udzielaniu niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się
w trudnej sytuacji materialnej - losowej.

5. Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno - krajoznawczych; współudział w organizowaniu wypoczynku i rozrywki.

6. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne; organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły.

7. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności
w nauce.

8. Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami lub innymi pracownikami szkoły, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłoszenie go Dyrekcji Szkoły.

9. Reprezentowanie szkoły na zewnątrz.

10. Dbanie w całokształcie swojej działalności o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

V. PRAWA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Rada Samorządu Uczniowskiego ma prawo:

1. przedstawiania propozycji do planu dydaktyczno - wychowawczego szkoły wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów;

2. wyrażania opinii dotyczących problemów młodzieżowych;

3. udziału w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych;

4. wydawania gazety szkolnej, prowadzenia tablicy informacyjnej, prowadzenia kroniki SU, korzystania z radiowęzła, przeprowadzania apeli, itp. w celu informowania ogółu uczniów o swojej działalności;

5. organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły;

6. współdecydowania o przyznawaniu uczniom stypendium i innych form pomocy materialnej przeznaczonej dla młodzieży;

7. zgłaszania uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole; wnoszenia uwag do opinii władz szkoły o uczniach;

8. udziału w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców dotyczących spraw uczniowskich za porozumieniem z Dyrektorem szkoły;

9. przeprowadzania wyborów nauczyciela pełniącego rolę opiekuna SU;

10. posiadania własnych funduszy, które służą do finansowania jego działalności; dysponentem funduszy jest, w porozumieniu z opiekunem SU, RSU;

11. organizowania posiedzeń PSU zgodnie z regulaminem SU;

VI. OPIEKA NAD SAMORZĄDEM UCZNIOWSKIM

1. Opiekunem SU jest nauczyciel, któremu tę funkcję powierza na czas nieokreślony Dyrektor Szkoły po uwzględnieniu wyników wyborów przeprowadzonych przez Samorząd Uczniowski.

2. Wybory opiekuna SU odbywają się według ordynacji ustanowionej na zasadach demokratycznych przez PSU.

3. Do obowiązków opiekuna SU należy:

a. Udzielanie pomocy w realizacji zadań SU, a w szczególności zadań wymagających udziału nauczycieli i dyrekcji.

b. Zapewnienie z upoważnienia Dyrektora Szkoły niezbędnych warunków organizacyjnych do samorządnej działalności młodzieży.

c. Czuwanie nad prawidłowym działaniem SU, w tym również w zakresie dysponowania jego funduszami.

d. Informowanie młodzieży za zgodą Rady Pedagogicznej o jej uchwałach dotyczących spraw uczniowskich.

e. Inspirowanie nauczycieli, a szczególnie wychowawców, do współpracy z SU i udzielaniu mu pomocy w jego działalności.

4. Bezpośrednim opiekunem Samorządu Klasowego jest wychowawca klasy.

VII. ZASADY KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ, URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA SZKOŁY

1. Uczniowie mają prawo do korzystania z pomieszczeń szkoły według zasad ustalonych w Statucie Szkoły i w regulaminie tych pomieszczeń.

2. SU współpracuje z władzami szkoły oraz opiekunami poszczególnych pomieszczeń lub urządzeń w organizowaniu na bazie wyposażenia szkoły zajęć dla uczniów.

3. SU, zgodnie ze swoimi kompetencjami, troszczy się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd.

VIII. ZMIANY W REGULAMINIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Propozycje zmian do Regulaminu SU mogą zgłaszać wszyscy uczniowie szkoły poprzez Samorządy swoich klas jak również Rada Pedagogiczna
i Dyrektor Szkoły.

2. Zmiany w treści niniejszego Regulaminu uchwala PSU.

3. Zmiana Regulaminu SU wymaga większości 2/3 głosów w obecności powyżej

połowy uprawnionych do głosowania.

4. Dyrektor Szkoły może powołać Komisję składającą się z członków Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego do zredagowania ostatecznej wersji Regulaminu SU.

Zatwierdzam

Piotr Skowronek

Rydułtowy 01.09.2014 r.

Informacja wytworzona przez:
Marek Pachla , w dniu:  28‑11‑2014 09:44:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Pachla , w dniu:  28‑11‑2014 09:44:00
Data ostatniej aktualizacji:
01‑04‑2015 13:06:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie