Program Wychowawczy


Program wychowawczy

Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich

w Rydułtowach

2016/ 2017

 

Podstawa prawna

1.    USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814 i Nr 149, poz. 887), Dz. U. z 2015 r, poz. 357), (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010).

2.    Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 149, poz. 887)

3.    ROZPORZADZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 7 maja 2013r., poz. 532).

4.    ROZPORZADZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

5.    ROZPORZADZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

6.    ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego.

7.    ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami z dnia 9 lutego 2007r. Dz. U. nr 34, poz.222).

8.    ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 18 czerwca 2015r, poz. 843).

9.    Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2015r., poz. 1249)

10.           Konwencja o Prawach Dziecka

11.           Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach.

12.           Regulamin Rady Rodziców.

 

WSTĘP

 

Działalność wychowawcza szkoły jest jednym z jej głównych zadań. Młodzież w wieku licealnym często za autorytety obiera sobie osoby spoza kręgu rodzinnego.

Dyrekcja i nauczyciele naszej szkoły mogą spełniać rolę takich autorytetów, ale przy realizacji wychowania młodzieży nie należy zapominać, że dom rodzinny jest głównym kreatorem postaw młodego człowieka. Młody człowiek powinien być w pełni przygotowany do życia w społeczeństwie jako indywidualnie ukształtowana osoba, wychowana w duchu pokoju, godności, wolności, tolerancji, równości i solidarności.

Naukę należy ukierunkować na rozwijanie zdolności umysłowych i fizycznych ucznia, wyrabianie szacunku dla jego rodziców i dla praw człowieka oraz na kształtowanie wrażliwości na problemy otaczającego świata.

Wychowanie stanowi integralną całość z nauczaniem i należy do priorytetowych zadań szkoły. Ma ona obowiązek umożliwić uczniom zdobywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do kontynuacji nauki oraz rozwój moralny i duchowy. Zadaniem szkoły jest ponadto stworzenie dobrych warunków do pracy, prowadzenie różnorodnych form zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych, stworzenie systemu oceniania i motywowania do pogłębiania wiedzy i kształtowania umiejętności.

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

1) fizycznej,

2) psychicznej,

3) społecznej,

4) aksjologicznej.

 

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

1) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów i wychowanków w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu;

3) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą lub placówką oraz społecznością lokalną;

4) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami;

5) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami, wychowankami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów lub wychowanków;

6) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów;

7) rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej oraz zaangażowania w działalność podmiotów,

8) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

Program wychowawczy obejmuje:

1)     wszystkich uczniów szkoły poprzez zróżnicowane oddziaływania w trakcie:

 • realizacji zajęć lekcyjnych,
 • imprez szkolnych i środowiskowych,
 • zajęć pozalekcyjnych,
 • innych form aktywności uczniów.

2)     rodziców uczniów poprzez:

 • zaangażowanie w działania podejmowane wspólnie ze szkołą na rzecz uczniów, w tym współtworzenia programów: wychowawczego i profilaktycznego;
 • ścisłą współpracę z dyrekcją, wychowawcami, nauczycielami,
 • udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w rozwiązywaniu problemów,

 

3)     nauczycieli poprzez:

 • udział w szkoleniach dotyczących rozwiązywania problemów występujących w środowisku szkolnym,
 • organizowanie Rad Pedagogicznych tematycznie związanych z niepokojącymi zjawiskami występującymi na terenie szkoły lub poza nią;
 • udzielanie pomocy merytorycznej, psychologicznej i pedagogicznej w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki zachowań;
 • stworzenie i wdrożenie jasnych procedur postępowania w ekstremalnych sytuacjach.

 

Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach, poprzez swoją działalność wychowawczą realizuje następujące cele:

1.    Rozwija poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.

2.    Kształtuje patriotyzm.

3.    Przygotowuje do uczestnictwa w kulturze.

4.    Przygotowuje do uczestnictwa w zjednoczonej Europie.

5.    Kształtuje postawy otwartości i tolerancji.

6.    Przygotowuje do podejmowania aktywności zawodowej, rozwija samodzielność.

7.    Uczy żyć w harmonii ze sobą.

8.    Uczy żyć w harmonii z innymi ludźmi, kształtuje system wartości.

9.    Przygotowuje do życia w rodzinie.

10.           Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.

11.           Kształtuje potrzeby i umiejętność dbania o własne zdrowie.

12.           Kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska naturalnego.

13.           Przygotowuje do korzystania z informacji i skutecznego komunikowania się.

14.           Dostarcza wiedzę, niezbędne informacje i pomaga rozwijać umiejętności w celu prawidłowego ukształtowania społecznego uczniów.

 

Treści i zadania szkolnego programu wychowawczego:

 1. Samorządność uczniów: przechodzenie od instytucjonalizmu ku personalizmowi.
 2. Tworzenie zwyczajów i obyczajów szkoły z uwzględnieniem polskich świąt i rocznic ważniejszych wydarzeń historycznych.
 3. Wychowanie proekologiczne, prorodzinne, prozdrowotne.
 4. Przeciwdziałanie wszelkim uzależnieniom
 5. Preorientacja zawodowa (współpraca z biblioteką, uczelniami, poradnią wychowawczą)
 6. Komunikacja interpersonalna, kształtowanie kultury słowa i osobistej, świadomości dyscypliny szkolnej.
 7. Regionalizm w ramach poznawania specyfiki i historii „Małych Ojczyzn”.
 8. Kształtowanie postaw aktywizujących i socjalnych poprzez samodzielną organizację imprez klasowych i szkolnych.
 9. Współpraca z organizacjami pozaszkolnymi zgodnie z zainteresowaniami: PCK, ZHP, PTTK, organizacje psychologiczno – pedagogiczne, twórcze i artystyczne.
 10. Integracja europejska: poznawanie kultury kraju, którego języka młodzież się uczy.
 11. Sposoby przyswajania wiedzy w dążeniu do osiągnięcia trwałych efektów w nauce.
 12. Twórczość artystyczna i dziennikarska w szkole i poza nią.
 13. Dbałość o siebie i zachowanie kondycji fizycznej i psychicznej poprzez kształtowanie różnych form aktywności ruchowej i przez propagowanie turystyki.
 14. Nauka różnorodnych form współpracy
 15. Pogłębianie zainteresowań

 

Problem i zadania

Realizacja

Samorządność uczniów:

 • działania na lekcjach
  wychowawczych.

 

 • zapoznanie ze statutem szkoły, kodeksem ucznia i WO szkolnym programem profilaktyki oraz programem wychowawczym,
 • zapoznanie z pracą samorządu szkolnego, wybór i rola samorządu klasowego,
 • zapoznanie z regulaminem matur,
 • dostosowaniem do indywidualnych potrzeb możliwości uczniów na lekcjach oraz podczas egzaminu maturalnego,
 • podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych,
 • realizacja działań o charakterze profilaktycznym oraz wychowawczym,

Zwyczaje i obyczaje szkoły:

 • działania na LW, język polski, historia, WOS, biologia, geografia.

 

 • okazywanie szacunku sztandarowi szkoły,
 • przygotowanie imprez o charakterze ogólnokształcącym i klasowym: Wigilia, Dzień Nauczyciela, Święto Niepodległości, Święto 3-Maja, Święto Szkoły oraz inne uroczystości szkolne
 • organizacja uroczystości rozdania świadectw klas trzecich,
 • przygotowanie studniówki i uroczystości rozdania świadectw,
 • organizowanie tematycznych lekcji wychowawczych oraz zajęć warsztatowych, profilaktycznych oraz o charakterze wykładowo – szkoleniowym.
 • Kształtowanie postaw.  Wychowanie do wartości.
 • Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach – przygotowywanie materiałów na temat pracy szkoły do publikacji w różnego rodzaju mediach

 

 

Wychowanie zdrowotne, prorodzinne i proekologiczne:

 • działania poprzez LW, prelekcje zaproszonych osób, spotkania z psychologiem i higienistką szkolną,
 • profilaktyka agresji i przemocy,
 • higiena pracy umysłowej (kl.II),
 • profilaktyka chorób cywilizacyjnych (kl. III),
 • zdrowy styl odżywiania (kl. II),
 • higiena osobista i higiena otoczenia (wszystkie klasy),
 • kultura fizyczna w życiu człowieka (wszystkie klasy),
 • fazy rozwoju miłości, zachowania seksualne młodych ludzi (wych. prorodzinne),
 • unikanie zatruć pokarmowych,
 • otyłość i nadwaga,
 • unikanie przeziębień,
 • dzięki twojej krwi żyję,
 • pierwsza pomoc,
 • sposoby unikania urazów i upadków,
 • świadome macierzyństwo,
 • zapobieganie przemocy w rodzinie,
 • depresja jej skutki i profilaktyka,
 • bezpieczny wypoczynek,
 • sposoby radzenia sobie ze stresem,
 • przeciwdziałanie społecznym, emocjonalnym oraz prawnym skutkom wypadków.

 

 • szkolenie sanitarne, przepisy bhp w szkole, udział w akcji „Sprzątanie Świata", higiena uczenia się, udział w akcjach charytatywnych,
 • warsztaty prowadzone przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
 • gazetki tematyczne,
 • lekcje wychowawcze,
 • organizacja Dni Promocji Zdrowia,
 • edukacja dla bezpieczeństwa w szkole i poza nią,
 • uczestniczenie uczniów w realizacji zajęć dodatkowych z zakresu ratownictwo medyczne i pożarnictwo,
 • działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów,
 • spotkania ze specjalistami w poszczególnych dziedzinach zdrowia i profilaktyki,
 • realizacja programów i akcji proponowanych przez przedstawicieli sanepidu,
 • Kształtowanie postaw.  Wychowanie do wartości.
 • Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
 • Realizacja programu Erasmus+

 

 

Działania przeciw uzależnieniom:

 • działania poprzez LWO, prelekcje i spotkania z fachowcami (lekarze, policja), organizacje pozaszkolne,
 • jakie są prawa osób niepalących?
 • różne sposoby odmawiania – asertywność,
 • tytoń i alkohol a mój przyszły zawód,
 • prawo do ochrony zdrowia,
 • dopalaczom STOP

 

 

 

 

 

 • akcje przeciw narkotykowe, antyalkoholowe, i antynikotynowe prowadzone są w ciągu całego roku szkolnego,
 • realizacja programów i akcji proponowanych przez przedstawicieli policji, sanepidu oraz innych instytucji tj.: policja, straż miejska, Służba Celna, Straż Graniczna,
 • prowadzenie zajęć warsztatowych oraz lekcji wychowawczych,
 • Kształtowanie postaw.  Wychowanie do wartości.

Preorientacja zawodowa:

 • działania poprzez LW, WOS, historia, język polski,
 • poznajemy mechanizmy gospodarki wolnorynkowej,
 • samorealizacja we współczesnym świecie.
 • Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • w klasie pierwszej realizacja ograniczona, ukierunkowanie w stronę bloków przedmiotów np. humanistycznych, ścisłych przyrodniczych,
 • częste kontakty z uczelniami w zakresie współpracy w ramach realizacji innowacji pedagogicznych, udział w targach edukacyjnych, szukanie informacji na temat rynku pracy i nowych uczelni i kierunkach studiów,
 • spotkania z psychologiem i/lub pedagogiem podczas konsultacji indywidualnych i/lub podczas warsztatów szkoleniowo - informacyjnych ułatwiających wybór kierunku dalszego kształcenia,
 • współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Wodzisławiu Śl. w organizacji spotkań konsultacyjnych, warsztatów,
 • włączenie uczniów w działalność w ramach wolontariatu,
 • Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych
 • Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
 • Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach – opracowywanie, analiza i umiejętność wyszukiwania odpowiednich dokumentów.
 • Współpraca z Szkolnym Ośrodkiem Kariery SZOK.

Komunikacja interpersonalna:

 • Miłość niejedno ma imię.
 • Czy jestem tolerancyjny, czy szanuję, akceptuję prawa innych?
 • Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.
 • Profilaktyka agresji i przemocy.
 • Ludzie niepełnosprawni i ja.
 • Miłość i przyjaźń w życiu młodego człowieka.
 • Sposoby walki ze stresem.
 • Samokontrola i samoocena.
 • Rozwijamy empatię.
 • Budujemy wzajemne zaufanie.
 • Rozumienie i akceptacja samego siebie.
 • Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych

 

 

 • zebrania z rodzicami, organizowane warsztatów szkoleniowych,
 • indywidualne kontakty i imprezy dla rodziców,
 • prowadzenie zajęć warsztatowych oraz lekcji wychowawczych dla uczniów,
 • aktywne włącznie się uczniów w działalność na rzecz wolontariatu,
 • gazetki tematyczne,
 • aktywne włączenie uczniów w działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
 • Realizacja programu Erasmus+

 

Regionalizm:

 • działania poprzez LW, WOS, historia, język polski; spotkania uczniów z przedstawicielami regionalnych instytucji,
 • historia regionu i zwyczaje, związek z kulturą innych krajów,
 • prawa mniejszości i ich obecność na naszym terenie,
 • historia środowiska przyrodniczego.

 

 • aktywne włączanie się w imprezy pozaszkolne o charakterze regionalnym np. konkursy, obchody okolicznościowych imprez,
 • prowadzenie lekcji tematycznych na poszczególnych przedmiotach,
 • Współpraca z Rydułtowskim Centrum Kultury,
 • Dzielenie się wiedzą z uczniami podczas wymian międzynarodowych,
 • Kształtowanie postaw.  Wychowanie do wartości.
 • Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

 

Integracja europejska:

 • działania LWO, języki obce,
 • j. polski, historia, geografia,
 • nawiązywanie kontaktów z młodzieżą innych szkół z różnych krajów,
 • wymiana międzynarodowa,
 • udział w imprezach artystycznych obcojęzycznych.

 

 

 

 • włączanie się w imprezy pozaszkolne i organizowanie szkolnych konkursów, sesji popularn. itp.
 • Kształtowanie postaw.  Wychowanie do wartości.
 • Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
 • Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
 • Realizacja programu Erasmus+

 

 

 

 

 

 

Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne

 

 • organizowanie zajęć o charakterze artystycznym, sportowym i aktywizującym, dydaktyczno - naukowym

Dbałość o dostosowanie wszelkich form wymagań edukacyjnych zgodnie z zaleceniami zawartymi w Rozporządzeniu MEN z dnia 30. 04.2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej publicznych przedszkolach, szkołach i palcówkach.

 

 • Tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych (IPET), Kart Indywidualnych Potrzeb Ucznia (KIPU), Planów Działań Wspierających(PDW) oraz udzielanie pomocy uczniom zgodnie z rozporządzaniem.

 

Obowiązuje od marca 2017 r.

Dyrektor szkoły dr Piotr Skowronek

 

Informacja wytworzona przez:
Marek Pachla , w dniu:  17‑09‑2014 10:28:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Pachla , w dniu:  17‑09‑2014 10:28:00
Data ostatniej aktualizacji:
03‑03‑2017 09:50:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie