Szkolny Program Profilaktyki


Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich

w Rydułtowach

 

 

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

W  ROKU SZKOLNYM

2016/2017

 

Wstęp

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu stylowi życia, a także ograniczanie
i likwidowanie czynników, które blokują prawidłowy rozwój, zaburzają zdrowy styl życia
(w literaturze określonych jako zachowania ryzykowne).

Szkolny Program Profilaktyki opracowany został na podstawie diagnozy sytuacji wychowawczej w szkole, obejmującej całą społeczność szkolną. Program oparty jest na obowiązujących aktach prawnych, także wewnątrzszkolnych.

W tworzeniu Szkolnego Programu Profilaktyki uwzględniono wiedzę z dziedziny współczesnej profilaktyki, strategii oraz poziomów profilaktyki, standardów jakości pierwszorzędowych programów profilaktycznych oraz struktury i treści tych programów. Zapoznano się z metodami ewaluacji programów profilaktycznych.

Czas realizacji programu został przewidziany na rok szkolny 2015-2016.

Podstawa prawna:

1.Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej,

2.Konwencja o Prawach Dziecka,

3.Europejska Karta Praw Człowieka,

4.Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS,

5.Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii,

6.Program Ochrony Zdrowia Psychicznego,

7.Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

8.Program Polityki Prorodzinnej Państwa przygotowany przez Międzyresortowy Zespół ds. Opracowania Polityki Prorodzinnej Państwa,

9.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,

10.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

11.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

12.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

13.Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

14.Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,

15.Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,

16.Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego
i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży,

17.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,

18.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół;

19.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,

20.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r.
w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem,

21.Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii,

22.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą,

23.Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach,

24.Wewnątrzszkolne Ocenianie w Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach,

25.Program Wychowawczy Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach.

Cele Szkolnego Programu Profilaktyki

Cele opracowane zostały na podstawie dokonanej diagnozy sytuacji dydaktyczno – wychowawczej w szkole przy użyciu narzędzi:

 • obserwacja środowiska szkolnego,
 • ankieta skierowana do uczniów,
 • wywiady z nauczycielami, rodzicami oraz rozmowy indywidualne z uczniami,
 • analiza osiągnięć szkolnych oraz frekwencji,
 • kontakty z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Wodzisławiu Śl.

Biorąc pod uwagę wyniki badań oraz fakt, iż okres dojrzewania wiąże się z trudnym przejściem z dzieciństwa do wieku dojrzałego, celem głównym Szkolnego Programu Profilaktyki uczyniono pomoc w rozwoju dojrzałego wychowanka, który potrafi troszczyć się o własny rozwój we wszystkich dziedzinach życia, który buduje pozytywne więzi z samym sobą i z drugim człowiekiem, który potrafi ochronić i rozwinąć swoją świadomość, wolność
i odpowiedzialność.

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

1) fizycznej,

2) psychicznej,

3) społecznej,

4) aksjologicznej.

 

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

1) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów i wychowanków w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu;

3) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą lub placówką oraz społecznością lokalną;

4) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami;

5) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami, wychowankami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów lub wychowanków;

6) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów;

7) rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej oraz zaangażowania w działalność podmiotów,

8) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

 

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

1) poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach;

2) rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów i wychowanków;

3) kształtowanie u uczniów i wychowanków umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji;

4) kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu;

5) prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej;

6) doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków i substancji, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

Działalność informacyjna w szkole i placówce polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków i substancji, skierowanych do uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły lub placówki.

 

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

1) dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu

środków i substancji,

2) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków i substancji,

3) przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,

4) informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

 

Działalność profilaktyczna obejmuje:

1) wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych nie-zależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków i substancji,

2) wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych;

3) wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków i substancji lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

 

Działania profilaktyczne w szkołach i placówkach obejmują w szczególności:

1) realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych,

2) przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej;

3) kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków i substancji, przez uczniów i wychowanków, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych;

4) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych;

5) włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny w ramach działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków i substancji.

 

W celu realizacji powyższych zadań, szkoła współpracuje ze specjalistami związanymi z poszczególną działalnością profilaktyczno – wychowawczą oraz dydaktyczno – edukacyjną.

Szkoła i placówka, przy prowadzeniu działalności, o której mowa odpowiednio współpracuje

z jednostkami samorządu terytorialnego, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, podmiotami realizującymi świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, wojewódzkimi i powiatowymi stacjami sanitarno-

-epidemiologicznymi, Policją, pracodawcami, a także innymi podmiotami, oraz podmiotami w szczególności przy opracowaniu diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących oraz czynników ryzyka, o których mowa odpowiednio dotyczącej uczniów lub wychowanków, rodziców lub opiekunów, nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły lub placówki.

 

Podstawę do podejmowania działalności stanowi opracowywana w każdym roku szkolnym diagnoza potrzeb i problemów szkoły.

 

 

 

Działania szkoły w zakresie profilaktyki pierwszorzędowej:

 

CEL

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

Sposób

monitorowania i

kontroli

Diagnoza zagrożeń

Uzależnieniami

Diagnoza potrzeb i problemów szkoły.

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podjęcie działań zmierzających do zapoznania się z istniejącymi zagrożeniami.

 

 

Integracja zespołów klasowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Obserwacja zachowań uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę.

2. Wywiad z rodzicami.

3. Wywiad, rozmowa z uczniami.

 

 

1. Prowadzenie lekcji wychowawczych oraz zajęć warsztatowych mających na celu integrację zespołów klasowych.

2. Prowadzenie lekcji wychowawczych z zakresu komunikacji oraz nabywania umiejętności interpersonalnych.

3. Uwrażliwianie uczniów na jakość oraz sposób wypowiadany komunikatów.

4. Nauka nabywania społecznie pożądanych nawyków.

5. Konsultacje indywidualne.

6. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

 

 

wychowawcy

 

pedagog szkolny

bibliotekarz szkolny

higienistka szkolna

 

pedagog szkolny

 

wychowawcy klas

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

analiza dokumentacji

pedagogicznej

 

sprawozdania pedagoga szkolnego

(ankieta)

 

 

 

 

 

 

 

Profilaktyka agresji i przemocy w szkole poprzez przeciwdziałanie wszelkim przejawom agresji słownej i wulgarności na terenie szkoły i poza nią.

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów

Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

 

Podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania wśród podopiecznych agresji werbalnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania zmierzające do ograniczenia wulgarności wśród uczniów

1. Reagowanie wszystkich pracowników placówki na każdy sygnał o wszelkich przejawach wulgaryzmów werbalnych.

2. Uczulenie podopiecznych na wczesne reagowanie w w/w sytuacjach.

3. Uwrażliwienie na wszechobecność jawnych i ukrytych wzorców przemocy w ofertach kulturowych kierowanych do młodzieży i przeciwstawianie się im.

4. Zacieśnianie współpracy między RP a społecznością uczniowską.

5. Systematyczne i konsekwentne reagowanie na wszelkie akty agresji zgodnie z WSO

6. Prowadzenie zajęć profilaktycznych (lekcji wychowawczych, zajęć warsztatowych oraz indywidualnych) bezpośrednio z młodzieżą ze zwróceniem szczególnej uwagi na:

·   utrwalanie pożądanego zachowania i nadawania komunikatów w stosunkach interpersonalnych,

·   poznanie zasad poprawnej komunikacji,

·   uświadomienie zagrożeń wynikających z agresywnych zachowań w komunikacji elektronicznej,

·   uświadomienie prawidłowej komunikacji pozawerbalnej i kształtowania umiejętności wyrażania uczuć poprzez gest, mimikę i ruch,

·   uświadomienie uczniom występowania barier komunikacyjnych poprzez obrazowanie ich w różnego rodzaju symulacjach,

·   kształtowanie tolerancji wobec innych i ich „inności”,

·   kształtowanie umiejętności intrapersonalych a w szczególności samoświadomości, samooceny, samodyscypliny,

·   kształtowanie empatii,

·   ćwiczenia asertywności w tym pozytywnych i negatywnych jej aspektów,

·   uświadamianie uczniom roli i znaczenia pozytywnego autorytetu.

7.       Opracowanie scenariuszy zajęć przez pedagoga szkolnego 

8.       Współpraca z rodzicami w zakresie profilaktyki domowe, rodzinnej.

9.       Pedagogizacja rodziców, pomoc doraźna.

 

1. Reagowanie wszystkich pracowników placówki na każdy przejaw wulgarności na jej terenie i poza nią.

2. Wyczulenie uczniów na wczesne reagowanie w w/w sytuacjach.

3. Uwrażliwienie na wszechobecność jawnych i ukrytych wulgaryzmów w ofertach kulturowych kierowanych do dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem Internetu i przeciwstawianie się im.

4. Zacieśnianie współpracy między RP a społecznością uczniowską.

5. Systematyczne i konsekwentne reagowanie na wszelkie akty agresji zgodnie z WSO.

6. Prowadzenie zajęć profilaktycznych  (lekcji wychowawczych, zajęć warsztatowych oraz indywidualnych) bezpośrednio z młodzieżą ze zwróceniem szczególnej uwagi na:

·   rozwijanie przez młodzież samoświadomości własnych emocji i uczuć,

·   uczenie sposobów przeciwstawiania się wulgarnym zachowaniom kolegów,

·   kształtowanie umiejętności świadomej rezygnacji z używania wulgaryzmów
w kontaktach interpersonalnych,

·   kształtowanie krytycyzmu wobec kulturowych „krzyków mody”,

·   kształtowanie umiejętności intrapersonalych a w szczególności samoświadomości, samooceny, samodyscypliny,

·   kształtowanie zachowań asertywnych,

·   wzmacnianie umiejętności świadomej rezygnacji z obcowania z wulgaryzmami w kulturze i sztuce,

·   tworzenie okazji do budowania konstruktywnych więzi z innymi, ukazanie znaczenia presji grupy.

7. Opracowanie scenariuszy zajęć przez pedagoga szkolnego

8.Współpraca z rodzicami w zakresie profilaktyki domowej.

wszyscy nauczyciele

 

wychowawcy

 

pedagog szkolny

 

społeczność uczniowska

 

bibliotekarz szkolny

 

 

 

 

 

 

 

pedagog szkolny

 

wychowawcy

 

wszyscy nauczyciele

 

bibliotekarz szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagog szkolny

 

wychowawcy

rodzice

 

bibliotekarz szkolny

wszyscy nauczyciele

 

wychowawcy

 

pedagog szkolny

 

społeczność uczniowska

 

personel pomocniczy

 

 

 

 

wychowawcy

pedagog szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagog szkolny

 

wychowawcy

pedagog szkolny

rodzice

analiza dokumentacji

pedagogicznej

 

 

 

 

 

 

 

analiza dokumentacji

pedagogicznej

 

 

sprawozdania pedagoga szkolnego

(karta obserwacji zachowań agresywnych)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

analiza dokumentacji

szkolnej

sprawozdania ze spotkań z rodzicami

 

analiza dokumentacji

pedagogicznej

 

 

 

 

 

 

 

sprawozdania pedagoga szkolnego

(karta obserwacji zachowań agresywnych)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sprawozdania ze spotkań z rodzicami

 

Profilaktyka agresji i przemocy w szkole poprzez przeciwdziałanie wszelkim przejawom  przemocy agresji fizycznej na terenie szkoły i poza nią

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów

Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

 

Podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania wszelkich przejawów agresji               i rozwiązywania konfliktów za pomocą  siły fizycznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania znęcania się starszych nad młodszymi, silniejszych nad słabszymi i przeciwdziałanie wzajemnemu dokuczaniu sobie.

1. Reagowanie wszystkich pracowników szkoły na każdy przejaw agresji na jej terenie i poza nią.

2. Uczulenie podopiecznych na wczesne reagowanie w w/w sytuacjach.

3. Uwrażliwienie na wszechobecność jawnych i ukrytych wzorów przemocy
w ofertach kulturowych kierowanych do dzieci i przeciwstawianie się im.

4. Zapoznanie uczniów z dokumentami dotyczącymi praw człowieka i konsekwencjami ich nieprzestrzegania.

5. Zacieśnianie współpracy między RP
a społecznością uczniowską.

6. Systematyczne i konsekwentne reagowanie na wszelkie akty agresji zgodnie z WSO szkoły oraz stosowanie procedur postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci
i młodzieży demoralizacją.

7. Prowadzenie zajęć profilaktycznych (lekcji wychowawczych, zajęć warsztatowych oraz indywidualnych) bezpośrednio z młodzieżą ze zwróceniem szczególnej uwagi na:

·   rozwijanie przez młodzież samoświadomości własnych emocji i uczuć,

·   rozwijanie rozumienia źródeł zachowań agresywnych i ich skutków osobistych
i społecznych,

·   uczenie sposobów przeciwstawiania się agresywnym zachowaniom kolegów,

·   ukazywanie i ćwiczenie zachowań alternatywnych w sytuacjach wyzwalających agresję,

·   kształtowanie krytycyzmu wobec kulturowych „krzyków mody”,

·   wzmacnianie umiejętności świadomej rezygnacji z obcowania z przemocą w kulturze i sztuce,

·   tworzenie okazji do budowania konstruktywnych więzi z innymi, ukazanie znaczenia presji grupy.

8. Opracowanie scenariuszy zajęć przez pedagoga szkolnego

9. Współpraca z rodzicami w zakresie profilaktyki domowej:

·   uświadamianie rodzicom problemu,

·   wspólne szukanie przyczyn,

·   uczulenie rodziców na skutki zachowań agresywnych.

10.   Utrzymywanie kontaktu z rodzicami, powiadamianie ich o wszelkich aktach agresji.

11. Współpraca z pedagogiem szkolnym, policją i Sądem dla Nieletnich w Wodzisławiu Śl

 

 

·   Reagowanie wszystkich pracowników placówki na każdy przejaw znęcania i dokuczania  na terenie placówki i poza nią.

·   Konsekwentne reagowanie na przejawy agresji i wyrażania niechęci w Internecie.

·   Uczulenie podopiecznych na wczesne reagowanie w w/w sytuacjach.

·   Uwrażliwienie na wszechobecność jawnych i ukrytych wzorów przemocy i znęcania w ofertach kulturowych kierowanych do dzieci i przeciwstawianie się im.

·   Zacieśnianie współpracy między RP a społecznością uczniowską.

·   Systematyczne i konsekwentne reagowanie na wszelkie akty agresji zgodnie z WSO poszczególnych szkół.

·   Prowadzenie zajęć profilaktycznych bezpośrednio z młodzieżą ze zwróceniem

 szczególnej uwagi na:

·   rozwijanie rozumienia źródeł i skutków osobistych i społecznych tzw. „fali”

·   tworzenie okazji do budowania konstruktywnych więzi z innymi, ukazanie znaczenia presji grupy,

·   pobudzanie do znajdywania dróg rozwiązań trudnych sytuacji,

·   uświadomienie sposobów radzenia sobie z przykrymi emocjami oraz roli, jaką mogą odegrać inni,

·   doskonalenie zachowań empatycznych,

·   uczenie tolerancji i szacunku dla odmiennego zdania, wyznania i światopoglądu kolegów.

·   Opracowanie scenariuszy zajęć przez pedagoga szkolnego.

·   Współpraca z rodzicami w zakresie profilaktyki domowej.

·   Współpraca z pedagogiem szkolnym, policją i Sądem dla Nieletnich.

·   Pedagogizacja rodziców, pomoc doraźna.

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

wychowawcy

 

pedagog szkolny

 

społeczność uczniowska

 

personel pomocniczy

 

bibliotekarz szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagog szkolny

 

wychowawcy

pedagog szkolny

 

 

 

 

wychowawcy

pedagog szkolny

rodzice

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

wychowawcy

 

pedagog szkolny

 

społeczność uczniowska

 

personel pomocniczy

 

bibliotekarz szkolny

 

wszyscy nauczyciele

 

 

wychowawcy

 

pedagog szkolny

 

społeczność uczniowska

 

personel pomocniczy

 

bibliotekarz szkolny

 

 

 

 

 

 

pedagog szkolny

 

wychowawcy klas

rodzice

 

analiza dokumentacji szkolnej:

dzienniki lekcyjne,

dziennik pedagoga szkolnego

 

kwestionariusze wywiadu z pracownikami szkoły

 

 

 

sprawozdania pedagoga szkolnego

(karta obserwacji zachowań agresywnych)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ankieta dla uczniów

 

 

analiza dziennika pedagoga szkolnego

 

sprawozdania ze spotkań z rodzicami,

 

notatki służbowe

 

notatki służbowe

 

 

 

 

Kwestionariusze wywiadu z pracownikami szkoły

ankieta dla uczniów

 

 

 

 

 

 

kwestionariusze wywiadu z uczniami

 

 

 

analiza dokumentacji

pedagogicznej

 

 

 

 

 

sprawozdania ze spotkań z rodzicami,

 

notatki służbowe

 

Promocja zdrowia, ograniczanie głębokości i czasu trwania dysfunkcji, przeciwdziałanie pogłębianiu się procesu chorobowego oraz umożliwianie powrotu do normalnego życia wolnego od uzależnień. Profilaktyka przeciwdziałania występowaniu chorób cywilizacyjnych.

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów

Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

 

Wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie. Uwrażliwienie uczniów na konieczność uczęszczania na zajęcia z wychowania  fizycznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umiejętność dokonywania świadomych wyborów w sprawie własnego zdrowia.

Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych

 

 

 

 

Redukcja czynników ryzyka i wzmacnianie czynników chroniących młodzież przed środkami psychoaktywnymi.

LW - pedagog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promocja zdrowego stylu życia, opóźnianie wieku inicjacji seksualnej („poczekaj do dorosłości”.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ograniczanie palenia przez młodzież papierosów, zażywania tabaki oraz alkoholu, przeciwdziałanie pogłębianiu się patologii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promocja zdrowego stylu życia, ograniczanie głębokości i przeciwdziałanie pogłębianiu się procesu chorobowego w związku z uzależnieniem od czynności /hazard, gry komputerowe, jedzenie, opalanie w solarium, telewizja, piercing/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doskonalenie umiejętności zachowań asertywnych

1. Prowadzenie zajęć profilaktycznych (lekcji wychowawczych, zajęć warsztatowych oraz indywidualnych) bezpośrednio z młodzieżą ze zwróceniem szczególnej uwagi na:

·   zasady bhp

·   spotkania, pogadanki z higienistką szkolną, lekarzem

·   pierwsza pomoc

 

2. Prowadzenie lekcji wychowawczych oraz warsztatów przeciwdziałających zjawisku anoreksji i bulimii.

3. Uwrażliwienie młodzieży na jakość zdrowego stylu życia.

4. Prowadzenie zajęć / warsztatów na temat uzależnienia od komputera i Internetu, występowaniu, diagnozie oraz zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym

5. Pedagogizacja rodziców, pomoc doraźna.

6. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

 

1. Udział w zajęciach sportowych.

2. Udział w wycieczkach pieszych, rajdach rowerowych.

3. Wspólne zabawy na świeżym powietrzu (festyny, ogniska itp.)

4. Prowadzenie zajęć profilaktycznych (lekcji wychowawczych, zajęć warsztatowych oraz indywidualnych).

5. Realizacja programu Erasmus+

 

 

 

1. Wykrywanie osób z grupy podwyższonego ryzyka.

2. Dostarczenie uczniom wiedzy na temat szkodliwości zażywania środków psychoaktywnych /opiaty, konopie indyjskie, substancje uspokajające i nasenne, kokaina, amfetamina, substancje halucynogenne, nikotyna, lotne rozpuszczalniki, alkohol/.

3. Dostarczanie podstawowej wiedzy na temat istoty, rodzajów, sposobów powstawania i możliwości leczenia uzależnień.

Podanie informacji na temat współuzależnienia oraz możliwości zakażenia HIV i AIDS

4. Prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych oraz lekcji wychowawczych mających na celu:

·   rozwijanie u młodzież samoświadomości własnych emocji i uczuć,

·   kształtowanie umiejętności nazywania przeżywanych emocji,

·   kształtowanie umiejętności intrapersonalych a w szczególności samoświadomości, samooceny, samodyscypliny.

·   pobudzanie do znajdywania dróg rozwiązań trudnych sytuacji,

·   uświadamianie sposobów radzenia sobie z przykrymi emocjami oraz roli, jaką mogą odegrać inni ludzie,

·   kształtowanie postawy asertywnej
i asertywnego odmawiania.

5.                Współpraca z rodzicami w zakresie profilaktyki domowej.

 

 

 

 

1. Uświadomienie wychowankom rozległości pojęcia zdrowia.

2. Uświadomienie zależności między określonymi zachowaniami a zdrowiem.

3. Kształtowanie nawyków zdrowego trybu życia poprzez znajomość swojego ciała, prawidłowe i zdrowe odżywianie się, życie zgodne z zasadami higieny.

4. Uczenie sposobów zdrowego i aktywnego zagospodarowywania czasu wolnego - profilaktyka alternatyw.

5. Uświadomienie młodym ludziom zagrożeń dla zdrowia, wynikających ze wczesnego spożywania alkoholu, palenia papierosów, zażywania narkotyków, sterydów i leków bez zaleceń lekarza.

6. Kształtowanie umiejętności asertywnego odmawiania.

7. Kształtowanie nawyków odpowiedzialności za własne czyny.

 

1. Wykrywanie osób o najwyższym ryzyku dysfunkcjonalności.

2. Reagowanie wszystkich pracowników placówki na każdy sygnał o paleniu i piciu alkoholu przez młodzież na terenie placówki i poza nią.

3. Uczulenie podopiecznych na wczesne reagowanie w w/w sytuacjach.

4. Zacieśnianie współpracy między RP a społecznością uczniowską.

5. Systematyczne i konsekwentne reagowanie na patologię zgodnie z WSO oraz stosowanie procedur postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci
i młodzieży demoralizacją.

6. Prowadzenie zajęć profilaktycznych (lekcji wychowawczych, zajęć warsztatowych oraz indywidualnych) bezpośrednio z młodzieżą ze zwróceniem szczególnej uwagi na:

·   zapoznanie uczniów z pojęciem i istotą uzależnienia,

·   uświadomienie skutków palenia i picia alkoholu w tak młodym wieku,

·   uczenie postawy asertywnej,

·   kształtowanie umiejętności asertywnego odmawiania,

·   kształtowanie krytycyzmu wobec reklam tytoniu i alkoholu,

·   kształtowanie empatii i niesienia pomocy osobom uzależnionym,

·   kształtowanie odpowiedzialności za własne działania.

·   kształtowanie umiejętności intrapersonalnych, a w szczególności samoświadomości, samooceny, samodyscypliny.

 

7. Opracowanie scenariuszy zajęć przez pedagoga szkolnego.

8. Współpraca z rodzicami w zakresie profilaktyki domowej:

·   uświadamianie rodzicom problemu,

·   wspólne szukanie przyczyn,

·   uczulenie rodziców na skutki inicjacji tytoniowej i alkoholowej .

 1. Współpraca z pedagogiem szkolnym.

 

 1. Wykrywanie osób z grupy podwyższonego ryzyka.
 2. Dostarczenie podstawowej wiedzy na temat istoty, sposobu powstawania i możliwości leczenia tego typu uzależnień. Przedstawienie informacji na temat współuzależnienia.
 3. Kształtowanie odpowiednich postaw wobec kulturowych „krzyków mody” i prostowanie obiegowo przyjętych opinii na tematy z wiązane z  tego typu uzależnieniami.
 4. Dostarczenie podopiecznym bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych – profilaktyka alternatyw.
 5. Wyrabianie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu - profilaktyka alternatywna.
 6. Stymulowanie umiejętności rozładowywania napięć emocjonalnych poprzez różne formy relaksacji.
 7. Budowanie pozytywnego i realnego obrazu własnej osoby (moje mocne strony, jak mnie postrzegają, co chciałbym zmienić u siebie)

8. Pedagogizacja rodziców, pomoc doraźna.

9. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

10. Realizacja programu Erasmus+

 

 

1. Prowadzenie zajęć profilaktycznych (lekcji wychowawczych, zajęć warsztatowych oraz indywidualnych).

pedagog szkolny

 

wychowawcy

 

nauczyciele wychowania fizycznego

wszyscy nauczyciele

 

bibliotekarz szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagog szkolny

 

wychowawcy

bibliotekarz szkolny

 

wszyscy nauczyciele

higienistka szkolna

 

 

 

 

 

pedagog szkolny

 

higienistka szkolna

 

wychowawcy

bibliotekarz szkolny

 

wszyscy nauczyciele

(zwłaszcza nauczyciele przedmiotów przyrodniczych oraz wychowania fizycznego)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagog szkolny,

 

higienistka szkolna,

 

wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagog szkolny

 

higienistka szkolna,

 

wychowawcy

 

 

bibliotekarz szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy

pedagog szkolny

 

higienistka szkolna

 

wszyscy nauczyciele

 

wychowawcy

 

pedagog szkolny

 

społeczność uczniowska

personel pomocniczy

 

 

 

wszyscy pracownicy szkoły

 

 

pedagog szkolny

wychowawcy

nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

 

bibliotekarz szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagog szkolny

 

 

wychowawcy

rodzice

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

pedagog szkolny

 

wychowawcy

 

wszyscy nauczyciele (zwłaszcza nauczyciele wychowania fizycznego)

 

bibliotekarz szkolny

 

higienistka szkolna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagog szkolny

 

wychowawcy

 

analiza dokumentacji

pedagogicznej,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

analiza dokumentacji pedagogicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

analiza dokumentacji

Pedagogicznej,

 

ankieta dla uczniów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

analiza dokumentacji

szkolnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sprawozdania pedagoga szkolnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sprawozdania ze spotkań z rodzicami

 

wywiady z wychowawcami

nauczycielami dyżurującymi podczas przerw międzylekcyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sprawozdania pedagoga szkolnego

 

 

 

 

 

sprawozdania pedagoga szkolnego

sprawozdania ze spotkań z rodzicami

 

 

analiza dokumentacji pedagogicznej

 

 

 

 

 

 

 

sprawozdania pedagoga szkolnego

 

sprawozdania ze spotkań z rodzicami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza dokumentacji pedagogicznej

 

Przeciwdziałanie zaniedbywaniu obowiązku szkolnego oraz redukcja wynikających z tego trudności edukacyjnych

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów

Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

 

Rozpoznawanie środowiska rodzinnego uczniów z różnorodnymi trudnościami

 

 

Przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeciwdziałanie wagarom szkolnych

 

 

 

 

Pomoc uczniom mającym trudności dyslektyczne

 

 

Umiejętność gospodarowania czasem wolnym

Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych

 

 

 

 

 

 

Umiejętność dokonywania świadomego wyboru zawodu oraz drogi kształcenia

Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych

 

1. Wykrywanie osób z zaistniałymi problemami rodzinnymi, osobistymi oraz wychowawczymi.

2. Szybka reakcja na zaistniałe problemy ucznia.

3. Systematyczna i konsekwentna współpraca pedagoga szkolnego z wychowawcami klas.

5. Realizacja programu Erasmus+

 

1. Szybka reakcja na pogorszenie wyników w nauce, nieusprawiedliwione godziny lekcyjne.

2. Systematyczne i konsekwentne informowanie o niepowodzenia szkolnych. Praca nad efektywniejszą współpracą z rodzicami.

3. Ćwiczenia psychoedukacyjne skierowane na:

a)zwiększenie motywacji własnej uczniów,

b)przedstawienie technik samodoskonalenia,

c)ćwiczenia szybkiego i efektywnego uczenia się,

d)umiejętność wykonywania pomocnych notatek,

e)przygotowanie uczniów do wzajemnej pomocy w nauce,

f) techniki relaksacyjne rozładowujące stres.

4. Rzetelne i systematyczne informowanie uczniów o kryteriach oceniania. Zapoznanie uczniów i rodziców z obowiązującymi prawami i regulaminami szkolnymi.

5. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

 

1. Analiza przyczyn nieobecności w szkole.

2. Systematyczna współpraca z rodzicami.

3. Szybka reakcja nauczycieli oraz wychowawców klas.

 

 

1. Prowadzenie zajęć z uczniami dyslektycznymi.

2. Współpraca z Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczną w Wodzisławiu Śl.

 

 

1. Rozwijanie zainteresowań uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz prowadzonych poza szkołą.

2. Udział w wycieczkach oraz imprezach klasowych i szkolnych.

3. Uwrażliwianie uczniów na jakość gospodarowania czasem wolnym.

4. Aktywizowanie uczniów, poprzez prowadzenie lekcji oraz zajęć warsztatowych z zakresu:

·         orgiami, komunikacji interpersonalnej,

·         zajęć z biblioterapii, bajkoterapii

 

 

1. Udział w zajęciach warsztatowych ułatwiających podjęcie decyzji o wyborze zawodu.

2. Korzystanie z ofert PPP (udział w zajęciach warsztatowych oraz targach edukacyjnych).

3. Prowadzenie lekcji wychowawczych oraz zajęć indywidualnych w tym zakresie.

4. Aktywne metody poszukiwania odpowiedniego kierunku dalszego kształcenia.

wychowawcy

pedagog szkolny

rodzice

bibliotekarz szkolny

wszyscy nauczyciele

 

 

wychowawca

pedagog szkolny

 

wychowawcy

pedagog szkolny

rodzica

 

pedagog szkolny

 

 

 

wszyscy nauczyciele

wychowawca

 

bibliotekarz szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagog szkolny

wychowawcy

wszyscy nauczyciele

 

 

 

pedagog szkolny

 

 

 

 

pedagog szkolny

 

wychowawcy

 

wszyscy nauczyciele

 

bibliotekarz szkolny

 

 

 

 

 

 

pedagog szkolny

 

wychowawcy

bibliotekarz szkolny

 

sprawozdanie pedagoga szkolnego

 

 

 

 

analiza dokumentacji

pedagogicznej

 

 

sprawozdania pedagoga szkolnego

 

 

sprawozdania ze spotkań z rodzicami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

analiza dokumentacji

pedagogicznej

 

 

 

dziennik pedagoga szkolnego, indywidualne karty uczniów

 

analiza dokumentacji

pedagogicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

analiza dokumentacji

pedagogicznej

 

 

Profilaktyka agresji i przemocy w szkole oraz   edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych

poprzez naukę zasad tolerancji wobec osób chorych i niepełnosprawnych

Praca na rzecz „innych”

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów

Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości

 

Kształcenie wrażliwości uczniów na cierpienie innych

 

 

Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za innych w poszukiwaniu własnych doświadczeń (wolontariat)

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych

1. Uwrażliwianie na „innego”.

2. Prowadzenie lekcji wychowawczych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na tolerancję

 wobec osób chorych oraz niepełnosprawnych.

 

1. Zaciśnięcie współpracy z instytucjami pomocy oraz opieki chorym i niepełnosprawnym.

2. Aktywny udział uczniów w wolontariacie.

 

 

 

 

 

1. Zaciśnięcie współpracy z rodzicami uczniów oraz uczniami.

2. Aktywny udział w indywidualizowaniu pracy z uczniem.

 

pedagog szkolny

wychowawcy

 

 

 

pedagog szkolny

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

pedagog szkolny

Wychowawcy

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów

analiza dokumentacji pedagogicznej

 

 

analiza dokumentacji pedagogicznej

 

 

 

 

 

analiza dokumentacji pedagogicznej

 

Profilaktyka agresji i przemocy w szkole poprzez wdrażanie elementów prawa i jego konsekwencje

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów

Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

Podjęcie działań zmierzających do zapoznania się z elementami prawa pracy, prawa karnego, praw oraz obowiązków ucznia

1. Organizowanie spotkań ze specjalistami z zakresu wybranej tematyki prawa.

2. Prowadzenie tematycznych lekcji wychowawczych.

3. Prowadzenie spotkań z rodzicami.

4. Gazetki tematyczne.

5. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

 

Pedagog szkolny

Wychowawcy klas

Bibliotekarz szkolny

analiza dokumentacji pedagogicznej

(dziennik pedagoga, dzienniki lekcyjne)

Profilaktyka agresji i przemocy w szkole poprzez ponoszenie odpowiedzialności za swoje czyny

Działania szkoły na rzecz zdrowia

i bezpieczeństwa uczniów

Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

Kształtowanie poczucia odpowiedzialności oraz asertywnej postawy społecznej

1. Prowadzenie tematycznych lekcji wychowawczych oraz zajęć warsztatowych.

2. Spotkania ze specjalistami.

3. Konsekwentne reagowanie pracowników szkoły na wszelkie przejawy nieodpowiedzialnego zachowania.

4. Spotkania z rodzicami.

Pedagog szkolny

Wychowawcy klas

Wszyscy nauczyciele

 

analiza dokumentacji pedagogicznej

(dziennik pedagoga, dzienniki lekcyjne)

Bezpieczny dla siebie i innych – profilaktyka występowaniu wypadków.

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.

Akcje profilaktyczne DOPALACZOM STOP

Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

 

Kształtowanie poczucia odpowiedzialności, podjęcie działań zmierzających do zapoznania z prawnymi, społecznymi oraz emocjonalnymi skutkami wypadków.

 

 

Bezpieczeństwo w szkole i poza nią

 

 

 

Kształtowanie poczucia odpowiedzialności, uwrażliwianie na podejmowanie nieprzemyślanych decyzji

 

 

 

 

1. Prowadzenie tematycznych lekcji wychowawczych oraz zajęć warsztatowych.

2. Spotkania ze specjalistami.

3. Prowadzenie spotkań z rodzicami.

4. Gazetki tematyczne.

 

 

 

 

 

 

 

1. Prowadzenie pogadanek, lekcji wychowawczych.

2. gazetki tematyczne

 

 

 1. Realizacja programów i akcji proponowanych

przez przedstawicieli policji, sanepidu oraz innych instytucji tj.: policja, straż miejska, Służba Celna, Straż Graniczna,

 1. Prowadzenie zajęć warsztatowych oraz lekcji wychowawczych,
 2. Spotkania ze specjalistami w poszczególnych dziedzinach zdrowia i profilaktyki,
 3. Realizacja programów i akcji proponowanych przez przedstawicieli sanepidu.

 

 

 

Pedagog szkolny

Wychowawcy klas

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog szkolny

Wychowawcy klas

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Pedagog szkolny

Wychowawcy klas

Wszyscy nauczyciele

 

analiza dokumentacji pedagogicznej

(dziennik pedagoga, dzienniki lekcyjne)

 

 

 

 

 

 

analiza dokumentacji pedagogicznej

(dziennik pedagoga, dzienniki lekcyjne)

 

analiza dokumentacji pedagogicznej

(dziennik pedagoga, dzienniki lekcyjne)

Priorytety:

1.Praca nad postawą asertywną oraz umiejętnościami radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,

2.Wypracowanie właściwej postawy wobec substancji uzależniających (tytoń, alkohol, narkotyki i inne), oraz pedagogizacja rodziców w tym zakresie (szkoła dal rodziców),

3.Współpraca rodziców, wychowawców, pedagoga oraz samorządu szkolnego w celu eliminowania niepowodzeń szkolnych uczniów oraz podniesienia frekwencji.

4.Kształtowanie pozytywnych zachowań wobec osób przewlekle chorych potrzebujących pomocy.

Priorytety MEN na rok szkolny

Na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) ustalam następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym  2016/2017:

 

 1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
 2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
 3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
 4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

 

 

    Program profilaktyki obowiązuje od września 2016 r.

Dyrektor szkoły

Piotr Skowronek

 

Informacja wytworzona przez:
Marek Pachla , w dniu:  17‑09‑2014 10:16:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Pachla , w dniu:  17‑09‑2014 10:16:00
Data ostatniej aktualizacji:
22‑09‑2016 11:52:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie