Wewnątrzszkolne Ocenianie Uczniów w Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach


Załącznik nr 1

do Statutu Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach

 

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE UCZNIÓW W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH

 

Podstawa prawna

Wewnątrzszkolne Ocenianie (zwany dalej WO) jest zgodny z :

Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2015 r, poz. 357), Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami z dnia 9 lutego 2007r. Dz. U. nr 34, poz.222), Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 18 czerwca 2015r, poz. 843), Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 7 maja 2013r., poz. 532), Konkordatem między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318)

 

ROZDZIAŁ I

 ZAKRES I CELE WEWNĄTRZSZKOLNEGO  OCENIANIA

 

1.Ocenie podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz jego zachowanie.

2.Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

a)wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania,

b)wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

3.Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy  stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych, zaangażowania w życie szkoły, działalność na jej rzecz oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

 

4.Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

a)informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz  o postępach w tym zakresie,

b)udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie informacji  o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,

c)udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,

d)motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

e)dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia,

f)umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

5.Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a)formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, z uwzględnieniem opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,

b)ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

c)ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach oraz  trybie przyjętych w danej szkole,

d)przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

e)ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 18 czerwca 2015r, poz. 843) oraz w rozdziale 3a Ustawy o systemie oświaty.

f)ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

g)ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce, jego zachowaniu i szczególnych uzdolnieniach.

 

ROZDZIAŁ II

 FORMUŁOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

 

1.Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów o:

a)wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

b)sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia;

c)warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

Nauczyciele dokumentują powyższe czynności wpisami do dziennika elektronicznego,

z którego korzystanie przez rodziców (prawnych opiekunów) jest nieodpłatne.

 

2.Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów są określane wspólnie przez nauczycieli uczących danego przedmiotu. Zawierają one szczegółowe zasady dotyczące kryteriów oceniania.

 

3.Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów są do wglądu w teczce zawierającej rozkłady materiału w klasie i są do wglądu w gabinecie dyrektora.

 

4.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Wychowawca dokumentuje powyższą czynności wpisem do dziennika elektronicznego.

 

5.Wychowawca klasy na pierwszym zebraniu zapoznaje rodziców (prawnych opiekunów) z postanowieniami WO i informuje, że pełny tekst dokumentu znajduje się w sekretariacie szkoły, na szkolnej stronie internetowej poprzez link do strony BIP starostwa powiatowego w Wodzisławiu Śl., jako organu prowadzącego szkołę. Zapoznaje również rodziców (prawnych opiekunów) z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanych programów nauczania. Rodzice potwierdzają zapoznanie się z wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów własnoręcznym podpisem. Wymagania edukacyjne znajdują się w teczce zawierającej rozkłady materiału nauczania w danej klasie i są do wglądu w gabinecie dyrektora. Potwierdzeniem przekazania informacji jest podpis rodziców (prawnych opiekunów), znajdujący się w teczce wychowawcy.

 

ROZDZIAŁ III

SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH W NAUCE, FREKWENCJI, ZACHOWANIU I WYNIKACH KLASYFIKACJI

 

1.Nauczyciel (wychowawca) udziela rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o wynikach nauczania, zachowaniu, frekwencji i wynikach klasyfikacji w formie:

a)bieżących wpisów w dzienniku elektronicznym, z którymi rodzice oraz uczeń mają obowiązek  niezwłocznie się zapoznać.

b)spotkań rodziców z wychowawcą (przynajmniej trzy wywiadówki w roku szkolnym), na których obecność potwierdzana jest podpisem rodzica w dokumentacji znajdującej się w teczce wychowawcy, (zał. nr 1)

c)indywidualnych kontaktów rodziców z wychowawcą, nauczycielem przedmiotu, pedagogiem szkolnym lub dyrektorem, które potwierdzone są podpisem rodzica (prawnego opiekuna) w dokumentacji znajdującej się w teczce wychowawcy lub w dokumentacji pedagoga szkolnego,

d)rozmowy telefonicznej z inicjatywy rodzica – dokumentacji znajdującej się w teczce wychowawcy,

e)rozmowy telefonicznej z inicjatywy wychowawcy – dokumentacji znajdującej się w teczce wychowawcy,

f)listu zwykłego lub poleconego – adnotacja w dokumentacji znajdującej się w teczce wychowawcy,

g)korespondencji za pomocą dziennika elektronicznego.

 

2.Jeżeli rodzice (prawni opiekunowie) nie mogą uczestniczyć w spotkaniu w wychowawcą , są zobowiązani do indywidualnego skontaktowania się z nim. Dokumentacja znajduje się w teczce wychowawcy (zał. nr 2).

 

3.Terminy spotkań rodziców z wychowawcą są przekazywane za pośrednictwem uczniów oraz ogłaszane na stronie internetowej szkoły i/lub poprzez korespondencję w dzienniku elektronicznym nie później niż na tydzień przed planowanym spotkaniem.

 

4.Wychowawca klasy przekazuje rodzicom (prawnym opiekunom) informację o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych, w tym o zagrożeniu oceną niedostateczną oraz o przewidywanej ocenie zachowania  za pośrednictwem dziennika elektronicznego, najpóźniej na 14 dni przed roczną konferencją klasyfikacyjną.

 

ROZDZIAŁ IV

 SPOSOBY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA, PROMOWANIA

 

1.Uczeń podlega klasyfikacji  śródrocznej, rocznej oraz końcowej.

 

2.Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i jego zachowania oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego.

3.Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

4.Na klasyfikację końcową składają się:

a)roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej lub semestrze programowo najwyższym,

b)oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych,

c)roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

 

5.Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

6.Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na  oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły

 

7.Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich albo wybranych obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie są ocenami opisowymi.

 

8.Oceny klasyfikacyjne roczne oraz oceny cząstkowe ustala się w naszej szkole według następującej skali:

oceny

symbol cyfrowy

celujący

6

bardzo dobry

5

dobry

4

dostateczny

3

dopuszczający

2

niedostateczny

1

 

W dzienniku elektronicznym oceny śródroczne , roczne  i końcowe zapisywane są w pełnym brzmieniu.

 

9.Wszystkie oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych).  

 

10.Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustnie ustaloną ocenę.

 

11.Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione  pisemne prace ucznia, dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi i jego rodzicom (opiekunom prawnym). Wnioskodawcy mają do tego prawo na terenie szkoły w obecności nauczyciela danego przedmiotu oraz w trakcie spotkań z rodzicami.

12.W celu sprawdzenia i oceny postępów pracy ucznia nauczyciele powinni stosować różnorodne formy kontroli i pomiaru osiągnięć edukacyjnych m.in.: aktywność, zadanie klasowe, wypracowanie, test , kartkówka, odpowiedź ustna, zadanie domowe, sprawdzian.

 

13.Przeprowadzenie prac kontrolnych (np.: zadanie klasowe, wypracowanie, test kontrolny) z zakresu materiału większego niż trzy ostatnie lekcje nauczyciel zapowiada z tygodniowym wyprzedzeniem i podaniem zakresu obowiązującego materiału, zapisując informację w dzienniku  elektronicznym. Nauczyciel jest zobowiązany przedstawić poprawione prace kontrolne oraz podać wyniki ich poprawy do dwóch tygodni od momentu przeprowadzenia pracy kontrolnej. W przypadku prac kontrolnych z języka polskiego termin ten wynosi trzy tygodnie. Uczeń ma możliwość poprawy  cząstkowej oceny  niedostatecznej z pracy kontrolnej tylko raz w terminie do tygodnia od jej otrzymania w trybie określonym przez nauczyciela. W jednym dniu nie może odbyć się więcej niż jedna pisemna praca kontrolna. W szczególnych przypadkach, kiedy termin pracy kontrolnej został przełożony z przyczyn losowych w jednym dniu, mogą odbyć się najwyżej dwie prace kontrolne. Uczeń nieobecny w czasie przeprowadzania pracy kontrolnej ma w dzienniku elektronicznym zapis „nb”, który ulega zamianie po przystąpieniu do napisania zaległej formy pracy. Uczeń nieobecny przystępuje do napisania pracy kontrolnej przed lub po lekcjach. Przy dłuższej nieobecności usprawiedliwionej ucznia (powyżej jednego tygodnia) przystępuje on do napisania pracy kontrolnej w terminie i na zasadach ustalonych z nauczycielem danego przedmiotu. W przypadku nieobecności nauczyciela terminy poprawy  pracy kontrolnej ulegają zmianie ze względu na ową  nieobecność. Jeżeli uczeń nie przystąpi do sprawdzianu w wymaganym terminie, nauczyciel ma prawo do niezwłocznego przeprowadzenia zaległej pracy kontrolnej.

 

14.Prace pisemne są punktowane, przeliczenie punktów na stopnie szkolne odbywa się według następującej skali procentowej:

0 %  - 32% - niedostateczny

33%  - 50% - dopuszczający

51%  - 69% - dostateczny

70%  - 84% - dobry

85%  - 94% - bardzo dobry 

95%  - 100% - celujący

Przy ocenianiu kartkówek przyjmujemy następującą skalę procentową:

0 %  - 50% - niedostateczny

51%  - 60% - dopuszczający

61%  - 80% - dostateczny

81%  - 90% - dobry

91%  - 100% - bardzo dobry.

 

15.Ustne formy kontroli i pomiaru osiągnięć edukacyjnych oceniane są na podstawie wymagań edukacyjnych określonych w rozdz. II, pkt.2 a WO.

 

16.Nauczyciel rejestruje postępy uczniów w dzienniku elektronicznym na bieżąco i systematycznie.

 

17.Przy ocenianiu ucznia nauczyciel uwzględnia pisemne zalecenia poradni pedagogiczno-psychologicznej lub innych poradni specjalistycznych poprzez indywidualizowanie pracy z uczniem odpowiednio do potrzeb  rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych.

18.Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 

19.Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie warunków zawartych w przepisach. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z  końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

 

20.Nauczyciel ma prawo postawić z pracy pisemnej ocenę niedostateczną w przypadku, gdy uczeń nie pracuje samodzielnie lub korzysta z niedozwolonych źródeł.

 

21.W przypadku, kiedy uczeń jest  nieobecny na kartkówce, nauczyciel może wpisać nieobecność uczniowi w dzienniku elektronicznym w miejscu przeznaczonym na ocenę.

 

22.Wyniki z próbnej matury pisemnej nie są wpisywane do dziennika jako oceny cząstkowe.

 

23.Prace pisemne powinny być przechowywane przez nauczyciela przez cały rok szkolny, w którym zostały przeprowadzone.   

 

24.Minimalna liczba  ocen cząstkowych, na podstawie których wystawiana jest śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna, zależy od tygodniowej liczny godzin z danego przedmiotu i określona jest w minimalnej licznie w poniższej tabeli:

 

przedmiot

liczba godzin  tygodniowo

formy kontroli i pomiaru osiągnięć edukacyjnych

aktywność

kartkówka

sprawdzian

zadanie  domowe

wypracowanie

test

zadanie klasowe

odpowiedź ustna

religia/etyka

2

1

2

0

1

0

1

0

0

język polski

4 i więcej

0

1

1

0

-

1

1

0

język polski rozszerzony

4 i więcej

0

1

1

0

-

1

2

1

język angielski

3

0

2

1

2

1

2

-

1

język angielski rozszerzony

3 i więcej

0

3

2

3

2

3

-

1

język niemiecki

2

0

2

2

1

-

-

-

1

wiedza o kulturze

1

0

2

-

0

-

1

0

-

historia

2

0

2

-

0

-

1

-

0

historia rozszerzona

4

0

2

-

0

-

2

-

-

wiedza o społeczeństwie

1

0

2

1

0

-

1

-

0

wiedza o społeczeństwie rozszerzona

3 i więcej

0

2

-

0

-

2

-

0

podstawy przedsiębiorczości

2

 

 

 

 

 

 

 

 

geografia

1

1

1

1

1

0

-

-

0

geografia

rozszerzona

4

1

2

2

1

-

-

-

0

biologia

1

1

1

1

1

-

-

-

0

biologia rozszerzona

4 i więcej

1

2

2

1

-

-

-

0

chemia

1

1

1

1

1

-

-

-

0

chemia

rozszerzona

4 i więcej

1

2

2

1

-

-

-

0

fizyka

1

1

1

1

1

-

-

-

0

fizyka

rozszerzona

4 i więcej

 

 

 

 

 

 

 

 

fizyka w medycynie

2

1

2

2

1

-

-

-

0

matematyka

3 i więcej

0

3

1

0

-

-

2

0

matematyka rozszerzona

3 i więcej

0

4

1

0

-

-

3

0

informatyka

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatyka rozszerzona

3 i więcej

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowanie fizyczne

3

3

-

2

-

-

2

-

-

edukacja dla bezpieczeństwa

1

0

2

-

-

-

1

-

-

historia i społeczeństwo

2 i więcej

0

2

--

-

-

1

-

0

przyroda

2 i więcej

1

2

2

1

-

-

-

0

zajęcia artystyczne

2

2

1

-

-

-

-

-

-

edukacja policyjna

2

2

1

0

0

0

0

0

0

ratownictwo medyczne-pożarnictwo

2

2

1

0

0

0

0

0

0

edukacja kulturalno-medialna

2

2

1

0

0

0

0

0

0

 

25.Ocena śródroczna i roczna nie jest bezpośrednią średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, lecz jedynie z nich wynika.

 

26.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę z zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

 

27.Wszystkie oceny śródroczne i roczne wpisane są przez nauczyciela do dziennika elektronicznego na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej w pełnym ich brzmieniu.

 

28.Co najmniej 14 dni przed terminem rocznej konferencji klasyfikacyjnej nauczyciele podają uczniom przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne zapisując je w dzienniku elektronicznym.

 

29.Propozycje ocen są przekazywane uczniom w czasie zajęć lekcyjnych. Nauczyciel potwierdza informację wpisem do dziennika elektronicznego.

30.Przewidywana ocena roczna może być różna od oceny klasyfikacyjnej, ale wyższa od niedostatecznej, jeśli o takiej ocenie nie poinformowano ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

 

31.Ustalona przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych i zachowania jest ostateczna z wyjątkiem zapisów określonych w rozdz. VII.

 

32.W przypadku otrzymania przez ucznia oceny niedostatecznej w wyniku klasyfikacji śródrocznej nauczyciel określa zakres materiału do zaliczenia. Uczeń zobowiązany jest do poprawienia oceny w terminie i trybie określonym przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia.

 

33.Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych uzyskał pozytywne oceny klasyfikacyjne roczne.

 

34.Uczeń może otrzymać promocję z wyróżnieniem, jeżeli średnia jego ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych wynosi co najmniej 4,75 oraz jeśli uczeń posiada co najmniej ocenę bardzo dobrą zachowania. Jeżeli uczeń zadeklarował i uczęszczał na lekcje religii/etyki to ocena z tych przedmiotów jest wliczana do średniej z rocznych ocen ucznia.

 

35.Przedmioty dodatkowe wprowadzone na podstawie innowacji pedagogicznych oraz programów autorskich podlegają ocenianiu, są wliczane do średniej z rocznych ocen, ale nie mają wpływu na promocję ucznia. Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia składają na początku nauki pisemną deklarację jego udziału w przedmiocie dodatkowym .

 

 

ROZDZIAŁ V

 WARUNKI UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I ZACHOWANIA

I  TRYB ODWOŁAWCZY

 

1.Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.

 

2.Zastrzeżenia, co do oceny klasyfikacyjnej zgłasza się od dnia ustalenia rocznej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych, zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

3.W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

a)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

b)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

4.Ustalona przez komisję, o której mowa w art. 44n ust. 4 ustawy, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb ustawy, z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem art. 44m ust. 1 ustawy.

 

5.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

 

6.Przepisy art. 44n ust. 1-6 ustawy o systemie oświaty stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w art. 44n ust. 4 ustawy, jest ostateczna.

 

7.Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w art. 44n ust. 4 pkt 1 ustawy, przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

 

8.Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z zajęć artystycznych, zajęć, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

9.Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w art. 44n ust. 1 i 2 ustawy. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

 

10.W skład komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej sprawdzian, wchodzą:

a)dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,

b)nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 

11.Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

12.W skład komisji egzaminacyjnej w sprawie ustalenia oceny z zachowania wchodzą:

a)dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,

b)wychowawca oddziału,

c)nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,

d)pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

e)psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

f)przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

g)przedstawiciel rady rodziców.

 

13.Komisja, o której mowa w sprawie ustalenia oceny zachowania, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w art. 44n ust. 1 ustawy. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

14.Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

a)nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian,

b)imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

c)termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności,

d)imię i nazwisko ucznia,

e)zadania sprawdzające,

f)ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 

15.Do protokołu ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

 

16.Z posiedzenia komisji klasyfikacyjnej, sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

a)imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

b)termin posiedzenia komisji,

c)imię i nazwisko ucznia,

d)wynik głosowania,

e)ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

 

17.Protokoły ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia oraz posiedzenia komisji, stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.

 

18.Uczeń może uzyskać wyższą roczną niż przewidywana ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych zajęć przystępując do egzaminu sprawdzającego.

 

19.Egzamin sprawdzający składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego, z których egzamin przede wszystkim  ma formę zadań praktycznych.

 

20.Podanie o egzamin sprawdzający uczeń składa na piśmie do dyrektora szkoły w terminie do trzech dni roboczych od daty poinformowania go o przewidywanej ocenie. Podanie powinno zawierać uzasadnienie oraz podpis rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

 

21.Warunki pozytywnego rozpatrzenia podania:

      a) potwierdzone ocenami cząstkowymi wszystkie wymagane formy aktywności w zależności od specyfiki zajęć edukacyjnych,

      b) wykorzystanie możliwości poprawy ocen cząstkowych wynikające z WSO,

      c) brak godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych na danych zajęciach edukacyjnych.

22. Termin egzaminu sprawdzającego ustala dyrektor szkoły przed terminem rocznej konferencji klasyfikacyjnej  rady pedagogicznej.

23. Egzamin sprawdzający przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzą:

a)  dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji

b)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący

c)  nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych – jako członek komisji.

24. Nauczyciel, o którym mowa w punkcie 11 może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Dyrektor powołuje wtedy innego nauczyciela, prowadzącego te same zajęcia edukacyjne z tej lub innej szkoły.

24.Ustalona w wyniku egzaminu sprawdzającego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od przewidywanej dla ucznia oceny.

25. Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a)  skład komisji,

b)  termin egzaminu sprawdzającego,

c)  pytania egzaminacyjne,

d)  wynik egzaminu sprawdzającego oraz uzyskaną ocenę,

26. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu sprawdzającego, otrzymuje z zajęć edukacyjnych ocenę klasyfikacyjną zgodną z przewidywaną.

27. Uczeń ma prawo do ubiegania się o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

28. Uczeń na piśmie składa podanie do dyrektora o podwyższenie oceny z zachowania  w terminie do trzech dni roboczych od daty poinformowania go o przewidywanej ocenie.

29. Podanie, podpisane również przez rodziców (prawnych opiekunów), powinno zawierać argumenty, które nie zostały uwzględnione przy wstawianiu oceny wraz ze stosowną dokumentacją.

30. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia podania są usprawiedliwione wszystkie godziny nieobecności.

31. Dyrektor rozpatruje podanie ucznia i konsultuje się z wychowawcą oraz co najmniej dwoma nauczycielami uczącymi w danej klasie.

32. Termin rozpatrywania wniosku upływa na dzień przed konferencją klasyfikacyjną.

33. Po rozpatrzeniu wniosku sporządza się protokół zawierający terminy i wynik postępowania.

34. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku ocenę podwyższa się.

 

 ROZDZIAŁ VI

 EGZAMINY KLASYFIKACYJNE I POPRAWKOWE

 

1.Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie lub semestrze, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

 

2.Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

3.Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.

 

4.Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 16 ust. 11, art. 20zh ust. 3 i 3a, art. 44k ust. 2 i 3 oraz art. 66 ust. 1b ustawy, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

 

5.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

 

6.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 2, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

7.Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem art. 44m i art. 44n. Ustawy o systemie oświaty.

 

8.Dla ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z:

a)obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęć artystycznych i wychowania fizycznego,

b)dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

9.Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 44k ust. 2 i 3 oraz art. 66 ust. 1b ustawy, przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

a)nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji,

b)nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 

10.Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 16 ust. 11 oraz art. 20zh ust. 3 i 3a ustawy, przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

a)dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,

b)nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.

 

11.W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 20zh ust. 3 i 3a ustawy, dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

12.Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w art. 16 ust. 8 oraz art. 20zh ust. 3 i 3a ustawy, oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.

13.Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

a)nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,

b)imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 5 i 6,

c)termin egzaminu klasyfikacyjnego,

d)imię i nazwisko ucznia,

e)zadania egzaminacyjne,

f)ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 

14.Dla ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

15.W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

16.Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb ustawy z:

a)jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo

b)jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego - może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

 

17.Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie:

a)dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,

b)nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 

18.Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

19.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

 

20.Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem art. 44n ust. 7 ustawy.

 

21.Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

 

22.Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

 

23.Zestaw pytań egzaminacyjnych opracowuje nauczyciel danego przedmiotu i przedstawia do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły.

 

24.Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

a)nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,

b)imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

c)termin egzaminu poprawkowego,

d)imię i nazwisko ucznia,

e)zadania egzaminacyjne,

f)ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 

25.Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

26.Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, bądź nie przystąpił do niego z przyczyn nieusprawiedliwionych, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

 

27.Nauczyciel, uczący danego przedmiotu może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

28.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego lub klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły nie później niż do końca września.

 

29.Uczeń, który nie zgłosił się na egzamin klasyfikacyjny z przyczyn nieusprawiedliwionych nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę. 

 

30.W przypadku niezdania egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego traktuje się, że uczeń otrzymał niedostateczną ocenę roczną.

 

31.Uczeń, który nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego.

 

ROZDZIAŁ VII

 DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB

 

1.Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom, o których mowa w rozdz. 2 ust.2a WSO, zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach organizuje pomoc oraz tworzy i realizuje w razie potrzeby Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne (IPET), Kartach Indywidualnych Potrzeb Ucznia (KIPU) i Planach Działań Wspierających (PDW). Wymagania powyższe są do wglądu u nauczyciela przedmiotu oraz w gabinecie dyrektora.

 

2.Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostowanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art.71 b ust. 3 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. ustawy o systemie oświaty z późniejszymi zmianami.

 

3.W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

4.Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

 ROZDZIAŁ VIII

 ZWOLNIENIA Z NIEKTÓRYCH PRZEDMIOTÓW

 

1.Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji  niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ma wcześniejszym etapie edukacyjnym. Sposób uzyskiwania zwolnień regulują następujące punkty:

a)uczeń składa podanie do dyrektora szkoły na odpowiednim druku (zał. Nr 1),

b)uczeń dołącza zaświadczenie lekarskie, określające przedmiot oraz zakres zwolnienia,

c)rodzic ucznia (prawny opiekun) wystąpić z pismem do dyrektora szkoły w sprawie zwolnienia z obowiązku obecności na zajęciach z których uczeń jest zwolniony, jeżeli odbywają się one na pierwszej lub ostatniej lekcji danego dnia.

 

2.Jeśli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się słowo „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

ROZDZIAŁ IX

OCENIANIE ZACHOWANIA

 

1.Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

2.Ocenę zachowania śródroczną i roczną, ustala się według następującej skali:
a) wzorowe,
b) bardzo dobre,
c) dobre,
d) poprawne,
e)nieodpowiednie,
f) naganne.

 

3.Ocena zachowania ucznia nie wpływa na ocenę z zajęć edukacyjnych.

4.Ocena zachowania uwzględnia:

a)frekwencję,

b)wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

c)postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej (aktywność ucznia w klasie, szkole i poza szkołą, dbałość o honor i tradycję szkoły, oraz reprezentowanie szkoły na zawodach, olimpiadach itp.),

d)respektowanie zasad współżycia społecznego, statutu  szkoły i ogólnie przyjętych norm etycznych,

e)dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, prawidłowa postawa wobec nałogów i uzależnień,

f)godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

g)dbałość o kulturę wypowiedzi, w tym o piękno mowy ojczystej,

h)dbałość o wygląd zewnętrzny (stosowny strój, biżuteria, fryzura itp.)

i)okazywanie szacunku innym osobom,

j)inicjowanie i aktywne uczestnictwo w pracy społecznej ( wolontariat),

k)przeciwstawianie się postawom przemocy, agresji i wulgarności.

 

5.Ocenę zachowania ustala wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uwzględniając samoocenę ucznia i opinię klasy. Wychowawca uwzględnia frekwencję, pisemne uwagi udzielone uczniowi, upomnienia, nagany oraz pochwały, wyróżnienia i nagrody.

 

6.Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna  zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny na  warunkach i w trybie określonym w rozdz. V.

 

7.Przy ustaleniu ocen śródrocznych i rocznych  zachowania przyjmuje się następujące kryteria:
a) ocenę wzorową - otrzymuje uczeń, który:

I.rzetelnie wypełnia obowiązki szkolne,

II.poszerza swoją wiedzę i umiejętności, wykorzystując w pełni swoje predyspozycje,

III.opuścił nie więcej niż 1 godzinę nieusprawiedliwioną w roku szkolnym (3 spóźnienia to 1 godzina nieusprawiedliwiona), a ponadto spełnia co najmniej siedem z poniższych kryteriów: 

 • inicjuje kulturalne życie szkoły, czynnie uczestniczy w imprezach szkolnych,
 • uczestniczy w konkursach szkolnych i poza szkolnych, olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych,
 • pracuje społecznie w organizacjach młodzieżowych, samorządzie uczniowskim innych instytucjach,
 • rzetelnie wywiązuje się z podjętych zobowiązań,
 • uczestniczy w zajęciach proponowanych przez szkołę i pozaszkolnych kołach zainteresowań,
 • z własnej inicjatywy pomaga innym członkom zbiorowości szkolnej,
 • dba o honor i tradycje szkoły,
 • wykazuje dużą dbałość o kulturę wypowiedzi w tym o piękno mowy ojczystej,

IV.szczególnie dba o swój wygląd zewnętrzny (stosowny strój, biżuteria, fryzura itp.), jest zawsze stosownie ubrany i zawsze korzysta z szatni szkolne,

V.przeciwstawia się postawom przemocy, agresji i wulgarności, troszczy się o mienie szkoły,

VI.nie ulega żadnym nałogom,

VII.podejmował inne, zasługujące na uznanie działania,

VIII.uczeń uczestniczy we wszelkiego rodzaju zajęciach pozwalających na indywidualny rozwój uzdolnień oraz wyrównywanie szans edukacyjnych.

b)ocenę bardzo dobrą - otrzymuje uczeń, który:

I. opuścił nie więcej niż 3 godziny nieusprawiedliwione w roku szkolnym (3 spóźnienia to 1 godzina nieusprawiedliwiona),  a ponadto spełnia co najmniej pięć z kryteriów określonych w punkcie 6a. 
 

c)ocenę dobrą - otrzymuje uczeń, który:

I.opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 5 godzin w roku szkolnym (3 spóźnienia to 1 godzina nieusprawiedliwiona),  a ponadto spełnia co najmniej trzy z kryteriów określonych w punkcie 6a.

d)ocenę poprawną - otrzymuje uczeń, który:

I.opuścił powyżej 6 godzin nieusprawiedliwionych w roku  (3 spóźnienia to 1 godzina nieusprawiedliwiona), a ponadto spełnia  co najmniej trzy z niżej wymienionych kryteriów,

II.czasami uchybia zasadom wynikającym ze statutu szkoły i normom współżycia społeczności szkolnej, ale weryfikuje swoje postępowanie w procesie wychowawczym,

III.nie korzysta z pomocy w postaci dodatkowych zajęć edukacyjnych oferowanych przez szkołę w przypadku trudności w nauce,

IV.nie zawsze dba o kulturę słowa,

V.nie zawsze wykazuje szacunek i tolerancję wobec rówieśników, nauczycieli oraz pracowników szkoły.

e)ocenę nieodpowiednią - otrzymuje uczeń, który:

I.opuścił powyżej 20 godzin nieusprawiedliwionych w roku, (3 spóźnienia to 1 godzina nieusprawiedliwiona), a ponadto spełnia  co najmniej dwa z niżej wymienionych kryteriów,

II.często nie wywiązuje się z obowiązków ucznia,

III.ucieka z lekcji, wagaruje,

IV.jego stosunek do nauki jest negatywny,

V.celowo przeszkadza na lekcjach, nie wykonuje poleceń nauczyciela,

VI.w sposób znaczący łamie normy współżycia szkolnego (stosuje używki, zachowuje się wulgarnie lub agresywnie wobec innych),

VII.prowokuje otoczenie swoim zachowaniem,

VIII.nie weryfikuje swoich negatywnych zachowań, mimo zastosowania wobec niego różnych form oddziaływań wychowawczych,

IX.nie szanuje cudzej własności.
 

f)ocenę naganną - otrzymuje uczeń, który:

I.opuścił powyżej 50 godzin nieusprawiedliwionych w roku (3 spóźnienia to 1 godzina nieusprawiedliwiona), a ponadto spełnia  co najmniej jedno  z niżej wymienionych kryteriów:

 • lekceważy obowiązki szkolne i normy kulturalnego zachowania,
 • często popada w konflikty z kolegami i nauczycielami,
 • posługuje się wulgarnym językiem,
 • umyślnie niszczy mienie szkolne i prywatne,
 • demoralizująco wpływa na rówieśników,
 • dokonał czynu karalnego lub przestępstwa na terenie szkoły lub poza nią (pobicie, kradzież, rozbój, używanie alkoholu na terenie szkoły lub poza nią, rozprowadzanie narkotyków i innych środków psychoaktywnych),
 • używa lub rozprowadza narkotyki i inne środki psychoaktywne, naraża innych na poważne niebezpieczeństwo oraz inne czyny zapisane w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich lub Kodeksie Postępowania Karnego;
 • używa gróźb karalnych ( zastraszanie i grożenie wzbudzające w innej osobie uzasadnioną obawę, psychiczne znęcanie się, szykanowanie itp.),
 • nie reaguje na rozmowy ostrzegawcze, upomnienia,
 • nie wykazuje skruchy, ani chęci poprawy.

 

 

Jako integralna część Statutu Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej

Nr 5/2014/2015 z dnia 1.04.2015 r.

Obowiązuje z dniem 1.04.2015 r.

Zmiany zatwierdzone:

Uchwałą Rady Pedagogicznej

Nr 7/2014/2015

z dnia 5.06.2015 r.;

Uchwałą Rady Pedagogicznej

Nr 12/2014/2015

z dnia 31.08.2015 r.

 

 

.

 

 

 

 

Informacja wytworzona przez:
Marek Pachla , w dniu:  03‑09‑2014 14:40:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Pachla , w dniu:  03‑09‑2014 14:40:00
Data ostatniej aktualizacji:
01‑04‑2016 10:38:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie