Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich


 

S T A T U T

Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich

w Rydułtowach, ul. Skalna 1

44-280 Rydułtowy

 

Na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2015 r, poz. 357), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami z dnia 9 lutego 2007r. Dz. U. nr 34, poz.222), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 18 czerwca 2015r, poz. 843), Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 7 maja 2013r., poz. 532)  ustala się, co następuje:


Rozdział 1

Nazwa i typ szkoły

 

§ 1

 

1.Szkoła nosi nazwę Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach, ul. Skalna 1.

 

2.Statut obowiązuje w Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach, ul. Skalna 1.

 

§ 2

 

1. Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy.
 

§ 3 

 

1.Organem prowadzącym Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach jest Powiat Wodzisławski, a nadzorującym Śląski Kurator Oświaty.

 

2.Czas trwania cyklu kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym wynosi 3 lata.

 

 

Rozdział 2

Inne informacje o szkole

 

§ 4

 

1.Szkoła umożliwia uzyskanie przez absolwentów świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świadectwa maturalnego, uprawniającego do podjęcia studiów wyższych oraz nauki w szkołach policealnych i pomaturalnych.

 

2.Szkoła realizuje programy autorskie zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną, organizuje działalność innowacyjną,  zajęcia dodatkowe  oraz inne zajęcia w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

 

3.Szkoła jest placówką publiczną, której organ prowadzący zapewnia utrzymanie oraz kadrowe i organizacyjne warunki do pełnej realizacji programów nauczania, odpowiadając jednocześnie za jej działalność;

a)nauczanie w szkole jest bezpłatne w zakresie ramowych planów nauczania,

b)zatrudnieni nauczyciele posiadają odpowiednie kwalifikacje,

c)szkoła realizuje ustalone w wewnątrzszkolnym  ocenianiu zasady  klasyfikowania i promowania uczniów.

 

4.Uczniowie kończący naukę w szkole otrzymują świadectwo ukończenia szkoły.

 

5.Świadectwa wydawane przez szkołę są dokumentami państwowymi.

 

 

Rozdział 3

Cele i zadania szkoły

 

§ 5

 

1.Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności naukę języka, własnej historii, kultury i tradycji regionalnej.

 

2.Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły lub placówki i jej rozwoju organizacyjnego.

 

Działania, o których mowa w ust. 2, dotyczą:

1)efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych,

2)  organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki,

3)  tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów,

4)  współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym,

5)  zarządzania szkołą lub placówką.

 

3.Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki oraz realizację obowiązku nauki poza szkołą uregulowaną w ustawie o systemie oświaty.

 

4.W szczególności szkoła realizuje następujące cele i zadania:

a)wyposażenie uczniów w nowoczesną wiedzę humanistyczną, przyrodniczą, matematyczną, techniczną, ekonomiczną i społeczną, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i aspiracji oraz wyrabianie umiejętności wartościowania, oceniania i wnioskowania jako warunku postępowania i działania,

b)kształtowanie humanistycznej, patriotycznej i proeuropejskiej postawy uczniów, poszanowania postępowych tradycji i trwałych wartości kultury narodowej i powszechnej, konstytucyjnych zasad ustrojowych oraz norm współżycia społecznego,

c)przygotowanie uczniów do prawidłowego kształtowania stosunków międzyludzkich i sterowania nimi zgodnie z potrzebami społecznymi, a w związku z tym do świadomego, samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego spełniania zadań w życiu rodzinnym, gospodarczym, kulturalnym i społecznym kraju,

d)wyrabianie wrażliwości emocjonalnej, estetycznej i społecznej uczniów, ich sprawności fizycznej, a także nawyków dbania o własny rozwój fizyczny, zdrowie, higienę psychiczną, racjonalny wypoczynek i wartościową organizację czasu wolnego,

e)nauczanie racjonalnej organizacji pracy własnej i zespołowej oraz umiejętność obiektywnego oceniania efektywności działań,

f)wskazanie metod i techniki samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności oraz współczesnych systemów wymiany i upowszechniania informacji,

g)kształtowanie prawości charakteru i dążeń, poszanowanie norm społecznych oraz godności własnej osoby i drugiego człowieka, a także osobistej wrażliwości, życzliwości, rzetelności i odpowiedzialności,

h)ukształtowanie przekonania o podmiotowym charakterze egzystencji człowieka oraz pozytywnej motywacji do nauki, pracy i osobistego uczestnictwa w życiu szkoły, lokalnego środowiska i całego społeczeństwa,

i)zapewnienie możliwości uczestnictwa w życiu intelektualnym i kulturalnym szkoły i środowiska, inspirowanie jego treści i form oraz rozwijanie samorządnej działalności organizacji uczniowskich i społecznych,

j)umożliwienie absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,

k)sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,

l)udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej za pośrednictwem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, a także przez pedagoga szkolnego,

m)organizowanie dla uczniów niepełnosprawnych oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi indywidualnych zajęć dydaktycznych, rewalidacyjnych oraz otoczenia ich opieką wychowawczą,

n)umożliwienie uczniom realizowania indywidualnych programów nauczania.

o)umożliwienie uczniom realizowania obowiązku poza szkołą.

 

5.Plany nauczania, podstawy programowe, zestawy dopuszczonych do użytku szkolnego programów i podręczników oraz innych środków dydaktycznych określa Minister Edukacji Narodowej w rozporządzeniach wydawanych na podstawie ustawy o systemie oświaty.

 

6.Szkoła zapewnia uczniom korzystanie z usługi dostępu do Internetu oraz ma obowiązek zainstalowania i aktualizowania oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów.

 

7.W celu zapewnienia bezpiecznych warunków wychowania i opieki objęto budynek i teren szkoły nadzorem kamer CCTV. Zasady wykorzystania zapisu z monitoringu wizyjnego określone zostały w programie wychowawczym szkoły – usunięto instrukcji korzystania z monitoringu wizyjnego w Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach.

 

8.Szkoła zapewnia możliwość realizowania podstawa programowazajęcia rewalidacyjne dla niepełnosprawnych, uczniów.

 

§ 6

 

1.Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole sprawują:

a)podczas zajęć obowiązkowych - nauczyciele (zgodnie z tygodniowym planem nauczania),

b)podczas zajęć dodatkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych - nauczyciele wychowawcy, instruktorzy lub inni opiekunowie, którym dyrekcja zleciła prowadzenie tych zajęć lub którzy z własnej inicjatywy zorganizowali lub wyrazili zgodę na prowadzenie takich zajęć,

c)podczas przerw międzylekcyjnych oraz przed lekcjami - nauczyciele zgodnie z opracowanym harmonogramem dyżurów nauczycielskich.

 

2.Opiekę nad uczniami sprawują podczas zajęć poza terenem szkoły: wycieczek, obozów, imprez kulturalno-oświatowych i sportowych, prac społecznych itp. – opiekunowie grup:

a)na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo - turystycznej, jednodniowej poza  teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości lub poza nią, opiekę powinny sprawować co najmniej dwie osoby na 30 uczniów (kierownik i jeden opiekun),

b)wyjścia szkolne na stadion, basen i lodowisko w ramach lekcji wychowania fizycznego nie są traktowane jako wycieczki,

c)na wycieczkach wielodniowych opiekę nad młodzieżą sprawują kierownik oraz opiekunowie w liczbie jeden opiekun na 15 uczestników

d)na obszarach górskich powyżej 1000 m n.p.m., grupa zorganizowana licząca ponad 10 osób zobowiązana jest do korzystania z usług przewodnika górskiego posiadającego uprawnienia na dany rejon,

e)na terenach parków narodowych, rezerwatów, grupy zorganizowane zobowiązane są do przestrzegania regulaminów szczegółowych tych obszarów,

f)w wycieczkach rowerowych mogą brać udział uczniowie niepełnoletni (posiadający kartę rowerową). Długość dziennych odcinków trasy nie powinna przekraczać 50 kilometrów. Na takich wycieczkach jeden opiekun przypada na 10 uczestników,

g)wycieczki narciarskie mogą się odbywać tylko pod nadzorem uprawnionego instruktora narciarstwa,

h)w wycieczkach turystyczno – krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie w stosunku, do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.

i)w szkole mogą być organizowane wycieczki międzyklasowe i międzyszkolne.

 

3.Dokumentację wycieczki krajowej przygotowuje kierownik wycieczki na 7 dni roboczych przed terminem wyjazdu, w przypadku wyjazdów zagranicznych na 14 dni.

 

4.Uczestnicy zajęć z wychowania fizycznego uskarżający się na złe samopoczucie powinni być zwolnieni w danym dniu z wykonywania ćwiczeń i w miarę potrzeb kierowani do lekarza.

 

5.Każdy nauczyciel jest zobowiązany przestrzegać przepisów bhp w czasie lekcji, zajęć i przerw w obiekcie szkolnym.

 

6.Nauczyciel jest zobowiązany zapoznać uczniów z regulaminem sali, pracowni, pomieszczenia dydaktycznego.

 

7.Nauczyciel w przypadku pożaru i akcji ewakuacyjnej winien postępować zgodnie z instrukcją alarmową i planem ewakuacji szkoły.

 

8.Nauczyciel jest zobowiązany udzielać pomocy uczniom,  szczególnie jeśli mają trudne warunki rodzinne lub dotknęły ich wypadki losowe .

 

§ 7

 

1.Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, uczących w tym oddziale, zwanemu wychowawcą.

 

2.Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca prowadził swój oddział przez cały cykl nauczania.

 

 

3.W uzasadnionych przypadkach, na wniosek 75% ogólnej liczby rodziców i uczniów dyrektor szkoły może zmienić wychowawcę w danej klasie lub na podstawie własnej decyzji.

 

Rozdział 4

Organy szkoły

 

§ 8

 

1.Organami szkoły są:

 

a)Dyrektor Szkoły,

b)Rada Pedagogiczna,

c)Rada Rodziców,

d)Samorząd Uczniowski.

 

§ 9

 

1.Szkołą kieruje dyrektor powołany przez organ prowadzący szkołę.

 

2.Kompetencje dyrektora:

a)jest przewodniczącym rady pedagogicznej,

b)kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczą szkoły   oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

c)sprawuje nadzór pedagogiczny,

d)sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki bezpieczeństwa oraz czuwa nad ich harmonijnym rozwojem psychofizycznym poprzez aktywne działania prozdrowotne,

e)realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej ustawowych kompetencji,

f)ma prawo wstrzymać wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa o czym niezwłocznie powiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

g)dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i  ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjno - finansową i gospodarczą obsługę szkoły,

h)może w drodze decyzji skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego,

i)nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami oraz innymi pracownikami szkoły,

j)przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

k)występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

l)współpracuje z innymi organami szkoły,

m)zmienia lub wprowadza nowe profile kształcenia w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i organem sprawującym nadzór pedagogiczny,

n)powierza stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze i odwołuje z nich, po osiągnięciu opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej,

o)zapewnia bezpieczeństwo, warunki realizacji statutowych celów i zadań szkoły, właściwą i życzliwą atmosferę i dyscyplinę pracy oraz odpowiada za poziom i wyniki nauczania i wychowania,

p)odpowiada za majątek szkoły, jego prawidłowe utrzymanie i zabezpieczenie,

q)prowadzi określoną szczegółowymi przepisami dokumentację działalności szkoły,

r)wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

s)Ustala na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców:

I.zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne,

II.materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym,

t)podaje corocznie w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym,

u)organizuje zajęcia dodatkowe określone w art. 64 ust. 2 ustawy o systemie oświaty,

v)odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,

w)dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku w szkole zaproponowany program nauczania. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązują przez trzy lata szkolne dla danej klasy,

x)w uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub rady rodziców może dokonać zmiany w szkolnym zestawie programów nauczania, szkolnym zestawie podręczników, ale nie może to nastąpić w czasie trwania roku szkolnego,

y)dyrektor szkoły podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót tylko używanymi podręcznikami na terenie szkoły,

z)współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

aa)stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

bb)odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

 

§ 10

 

1.W szkole działa rada pedagogiczna, która ustala regulamin swojej działalności.

 

2.W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego lub za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

 

3.Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

 

4.Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w związku z zatwierdzeniem wyników oceniania śródrocznego i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, radę rodziców  albo, co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

 

5.Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

 

6.Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

 

7.Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

a)zatwierdzenie planów pracy szkoły,

b)podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

c)podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w szkole,

d)ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

e)podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,

f)ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

 

8.Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a)organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

b)projekt planu finansowego szkoły,

c)wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

d)propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

e)przedłużenie powierzenia funkcji dyrektora,

f)powierzenie przez dyrektora funkcji wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych i odwołanie z nich,

g)ocenę pracy dyrektora szkoły,

h)zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danego poziomu przez co najmniej trzy lata oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym,

i)wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych ( art. 64 ust. 1 pkt. 2 ustawy o systemie oświaty), do których zalicza się zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, oraz zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

 

9.Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego nowelizacji. Nowelizację statutu przeprowadza się na wniosek członków rady pedagogicznej, zgodnie z nowymi przepisami prawa oświatowego.

 

10.Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole.

 

11.Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.

 

12. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

 

§ 11

 

1.W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.

 

2.Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

 

3.Zasady wybierania i działania samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

 

4.Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

 

5.Samorząd przedstawia radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

a)prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

b)prawo da jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania,

c)prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

d)prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

e)prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
w porozumieniu z dyrektorem,

f)prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,

g)prawo opiniowania wniosków dyrektora o skreślenie ucznia z listy uczniów i kandydatów do stypendiów ministerialnych.

 

§ 12

 

1.W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

 

2.Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów szkoły, określając je w regulaminie rady.

 

3.Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który określa strukturę i tryb pracy Rady i nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

 

4.Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły, z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

 

5.W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady.

 

6.Do kompetencji Rady należy:

a)uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną  programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i  działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

b)opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

c)opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

d)opiniowanie decyzji dyrektora szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, a w szczególności organizacji harcerskich, których celem jest działalność wychowawcza,

e)opiniowanie propozycji dyrektora zawierającej zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym,

f)wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych określonych w art. 64 ust.1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

 

§ 13

 

1.W celu umożliwienia rozwiązywania wewnątrz szkoły sytuacji konfliktowych wynikających między organami szkoły ustala się:

a)konflikty wynikłe między samorządem uczniowskim a pozostałymi organami szkoły rozstrzyga po zbadaniu ich zgodności z prawem oświatowym dyrektor szkoły, a jeśli dotyczą dyrektora – rada pedagogiczna oraz rada rodziców,

b)konflikty między radą pedagogiczną, a pozostałymi organami rozstrzyga dyrektor szkoły lub jeśli jest on stroną w sporze rada rodziców,

c)rada pedagogiczna oraz rada rodziców uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły.

 

2.Od decyzji organu rozstrzygającego konflikt, służy stronie zainteresowanej prawo wniesienia w terminie czternastu dni odwołania.

 

§ 14

 

1.W szkole, która liczy, co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora.

 

2.Osoba, której powierzono to stanowisko, wykonuje swoje zadania zgodnie z ustalonym odrębnie zakresem czynności.

 

 

Rozdział 5

Organizacja szkoły

 

§ 15

 

1.Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego ogłoszone przez MEN w formie kalendarium roku szkolnego na dany rok szkolny, na podstawie którego dyrektor szkoły tworzy kalendarz  roku szkolnego oraz plan pracy rady pedagogicznej na dany rok szkolny uwzględniający termin zakończenia semestru I.

 

2.Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora, w terminie do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do 30 maja danego roku.

 

3.Dyrektor przedstawia arkusz organizacyjny radzie pedagogicznej do zaopiniowania nie później niż do 30 maja każdego roku.

 

§ 16

 

1.Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia uczniów.

 

2.Formy tego współdziałania uwzględniają prawo rodziców do:

a)znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danej klasie i szkole,

b)znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,

c)uzyskiwania w danym okresie informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

d)uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia uczniów,

e)wyrażania i przekazywania organowi sprawującymi nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły,

f)zapoznania się z programem wychowawczym szkoły, programem profilaktyki, ze szkolnym zestawem programów i podręczników oraz z planem rozwoju szkoły,

g)uzyskania informacji dotyczących sprawozdania z działalności oraz wydatków rady rodziców.

 

3.Stałe spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są nie rzadziej niż raz na semestr.

 

§ 17

 

1.Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 18

 

1.Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.

 

2.Liczbę uczniów w oddziale regulują odrębne przepisy.

 

3.Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

 

4.Tryb i zasady corocznego podziału oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa wynikają z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania oraz posiadanych środków finansowych.

 

5.Niektóre zajęcia obowiązkowe i dodatkowe np. nauka języków obcych,  koła zainteresowań, preorientacja zawodowa i inne zajęcia dodatkowe, są prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów. Dodatkowe zajęcia mogą być prowadzone w obiektach należących do instytucji współpracujących ze szkołą.

 

6.Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe liceum, ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera od 2 do 4 przedmiotów, z tym że co najmniej jednym z tych przedmiotów powinna być: historia, geografia, biologia, chemia lub fizyka. Zgodnie z obowiązującymi, ramowymi planami nauczania, uczeń, który nie realizuje w zakresie rozszerzonym przedmiotu historia, jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo, zaś uczeń, który nie realizuje w zakresie rozszerzonym przedmiotu: geografia, biologia, chemia lub fizyka, jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający przyroda. Organizację wyboru rozszerzeń określa osobny regulamin.

 

7.Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną w zakresie dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym. Wdrożenie innowacji odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie wprowadzenia konkretnej innowacji w szkole oraz określa oddziały nią objęte.  Innowacja może być prowadzona rok, dwa lub przez cały cykl kształcenia. Eksperymenty wprowadza się po zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

8.Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów, uwzględniając w szczególności potrzeby rozwojowe uczniów i możliwości finansowe placówki określane przez organ prowadzący. Zajęcia dodatkowe realizowane są według programów autorskich w klasach pierwszych i drugich w wymiarze dwóch godzin tygodniowo, uwzględniając zajęcia praktyczne i teoretyczne. Zajęcia odbywają się w ramach oddziałów klasowych lub grup międzyoddziałowych. Czas trwania zajęć dodatkowych jest równy jednostce lekcyjnej (jednej lub więcej). Zajęcia dodatkowe są obowiązkowe, Udział w zajęciach dodatkowych podlega bieżącemu ocenianiu, a ocena roczna wpisywana jest na świadectwie szkolnym.

 

§ 19

 

1.Szkoła przyjmuje słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub - za jego zgodą - poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 

§ 20

 

1.Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

 

2.Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie biblioteki.

 

3.Organizacja pracy biblioteki szkolnej.

a)Prawo korzystania:

I.z wypożyczalni (biblioteki) korzystają wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły i rodzice,

II.korzystanie z biblioteki jest bezpłatne,

III.zapisu dokonuje się na podstawie aktualnej legitymacji szkolnej, w przypadku nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz rodziców, na podstawie dowodu osobistego,

IV.czytelnicy korzystający z biblioteki (uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice) powinni poinformować bibliotekarza o ewentualnych zmianach: szkoły, miejsca zamieszkania, nazwiska.

 

b)Wypożyczenia:

I.uczeń może wypożyczać jednorazowo 3 woluminy, na okres nie dłuższy niż miesiąc,

II.biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników,

III.biblioteka może skrócić ustalony w pkt. 2a termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje,

IV.na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników,

V.w razie braku książki czytelnik – uczeń może otrzymać informacje, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana przez niego książka,

VI.z księgozbioru podręcznego biblioteki korzysta się tylko na miejscu,

VII.wybraną książkę czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza, któremu też zwraca książki,

VIII.biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych.

 

c)Poszanowanie i zabezpieczenie książek:

I.czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek, będących własnością szkoły i dobrem kultury. Powinien zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem i w razie uszkodzenia lub zniszczenia zgłosić bibliotekarzowi,

II.za szkody zniszczenia lub zagubienia książek odpowiada czytelnik,

III.w razie zagubienia lub zniszczenia czytelnik może dokonać zamiany książek zgodnie z opinią bibliotekarza,

IV.w razie przetrzymywania książek przewiduje się karę w postaci upomnienia czytelnika – ucznia osobiście lub na forum szkoły.

 

d)Godziny  pracy  biblioteki  muszą  każdego  roku  szkolnego  umożliwić dostęp do jej zbiorów.

 

e)Zadania nauczyciela – bibliotekarza obejmują:

a)gromadzenie, opracowanie i udostępnienie zbiorów,

b)prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informacyjnego uczniów,

c)prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki,

d)udział w różnych formach doskonalenia zawodowego,

e)wzbogacenia własnego warsztatu pracy.

f)zabezpieczenie zbiorów jako majątku szkoły i systematyczne ewidencjonowanie go w programach do tego celu przeznaczonych (MOL) zgodnie z procedurą inwentaryzacyjną wynikającą  z Ustawą o Rachunkowości.

 

Rozdział 6

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§ 21

 

1.W szkole zatrudnia się nauczycieli i osoby uprawnione do prowadzenia zajęć edukacyjnych nie będących nauczycielami oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.

 

2.Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagogicznym w szkole są posiadane kwalifikacje pedagogiczne i merytoryczne, które są ustalone w prawie oświatowym.

 

3.Zasady zatrudniania nauczycieli określają przepisy KN, a innych pracowników szkoły przepisy KP.

 

4.Zakres praw i obowiązków nauczycieli określa:

a)ogólne przepisy prawa pracy, KN oraz Kodeks pracy

b)Regulamin Pracy w LO im. Noblistów Polskich  Nr 1 w Rydułtowach.

c)Zawarte z pracownikami akty nawiązania stosunku pracy

d)Indywidualne zakresy czynności sporządzone na piśmie, wynikające ze statusu jednostki.

 

5.Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych (zgodnie z ustawą z dn. 6 czerwca 1997 Kodeksu karnego).

 

6.Organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są zobowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostają naruszone.

7.Nauczyciel ma prawo do poszanowania godności osobistej.

 

8.Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.

 

9.Nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania.

 

§ 22

 

1.Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

 

2.W szczególności nauczyciel odpowiedzialny jest za:

a)życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,

b)prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,

c)dbałość o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny,

d)wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,

e)bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,

f)udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu
o rozpoznanie potrzeb uczniów,

g)doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,

h)informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych,

i)prowadzenie dokumentacji pedagogicznej i klasowej.

 

§ 23

 

1.Nauczyciele uczący w danej klasie tworzą zespół klasowy, a nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespół przedmiotowy.

 

2.Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący zespołu wybierany przez zespól przedmiotowy, jego wybór opiniuje rada pedagogiczna, a zatwierdza dyrektor szkoły.

 

3.Do obowiązków przewodniczącego zespołu przedmiotowego należy:

a)opracowanie rocznego planu pracy zespołu przedmiotowego,

b)protokołowanie posiedzeń zespołu,

c)inicjowanie spotkań merytoryczno-tematycznych,

d)utworzenie skutecznego przepływu informacji między członkami zespołu a dyrektorem szkoły,

e)wspieranie nauczycieli z danego zespołu przedmiotowego w ich działaniach.

 

4.Cele i zadania zespołu klasowego obejmują:

a)zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, wprowadzanie ścieżek edukacyjnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,

b)wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania.

 

5.Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

a)wspólne opracowanie szkolnych zestawów programów nauczania oraz wybór szkolnego zestawu podręczników,

b)współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, warsztatów szkolnych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

c)wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania,

d)organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

e)wybór podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danego poziomu przez co najmniej 3 lata oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym; więcej niż jeden podręcznik można wybrać, biorąc pod uwagę zakres rozszerzony,  poziom nauczania języka obcego, podręczniki dla uczniów niepełnosprawnych.

 

6.Wykazy zespołów przedmiotowych oraz przewodniczących zespołów ustala się corocznie w planie pracy szkoły.

 

7.Dyrektor szkoły  również  powołuje zespoły wychowawcze lub inne zespoły problemowo – zadaniowe.

 

§ 24

 

1.Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

a)tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się    oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

b)inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

c)podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

 

2.Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:

a)Otacza indywidualną opieką każdego wychowanka.

b)Planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami/opiekunami prawnymi:

I.różne  formy  życia  zespołowego,  rozwijające  jednostki  i  integrujące zespół uczniowski,

II.ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy.

c)Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie /oddziale/, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka /dotyczy zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak z różnymi trudnościami i niepowodzeniami/.

d)Utrzymuje stały kontakt z rodzicami uczniów, w celu:

I.poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,

II.współdziałania  z  rodzicami  -wymiany wiadomości o uczniu, wzajemna pomoc wychowawcy i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczo-dydaktycznych ucznia,

III.włączania w  życie klasy i szkoły i w czynny udział w  życie klasy i szkoły.

e)Nauczyciel przedmiotu wystawia propozycję oceny rocznej na 14 dni przed terminem konferencji klasyfikacyjnej. Wychowawca informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia na 14 dni przed terminem konferencji klasyfikacyjnej o propozycjach ocen rocznych.

I.Wychowawca powiadomienia  rodziców  o zagrożeniu  roczną  oceną  niedostateczną z  danego przedmiotu, najpóźniej dwa tygodnie przed konferencją klasyfikacyjną, przez pisemną informację, wysłaną z sekretariatu szkoły do rodziców lub opiekunów prawnych ucznia.

II.Współpracuje z pedagogiem szkolnym i specjalistami  świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów; organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

 

3.Wychowawcy realizują swoje zadania poprzez prowadzenie zajęć w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy, organizację imprez klasowych, szkolnych i środowiskowych, organizację wycieczek klasowych oraz spotkań z rodzicami. Minimalna liczba spotkań wychowawcy i nauczycieli z rodzicami obejmuje 3  spotkania w ciągu roku szkolnego.

a)Wychowawca na prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych w formie konsultacji, uczestnictwa w kursach, wykorzystania literatury specjalistycznej ze zbiorów tych instytucji.

 

Rozdział 7

Zasady rekrutacji uczniów

 

§ 25

 

1.O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

 

2.W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno - kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.

 

3.Warunki przechodzenia z jednej szkoły do drugiej określają przepisy wydane przez właściwego ministra ds. oświaty.

 

4.Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno - kwalifikacyjnej należy powiadomienie kandydatów o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem następujących kryteriów przyjęć:

a)wybrane zajęcia edukacyjne i inne osiągnięcia ucznia, wymieniane w świadectwie ukończenia gimnazjum, które uwzględnia się w procesie rekrutacji,

b)liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych i inne osiągnięcia ucznia, o których mowa w pkt 1,

c)liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzanego
w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

 

§ 26

 

1.ilości nowych oddziałów oraz liczbie uczniów w oddziale decyduje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i zatwierdzeniu przez organ prowadzący szkołę.

 

Rozdział 8

Prawa i obowiązki uczniów

 

§ 27

 

1.W szkole stosuje się prawa zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka.

 

2.Uczeń szkoły ma prawo do:

a)właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

b)opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

c)korzystania z opieki sprawowanej przez higienistkę,

d)korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami

e)życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,

f)swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły
a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

g)rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

h)sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

i)pomocy w przypadku trudności w nauce,

j)korzystania z poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego oraz zawodowego,

k)korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,

l)wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole.

m)złożenia pisemnej skargi w przypadku naruszenia praw ucznia do dyrektora szkoły.

 

3.Uczeń ma także prawo do:

a)przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły; wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi,

b)przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień,

c)poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich,

d)jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły; nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności osobistej,

e)do inicjatywy społecznej i obywatelskiej; może należeć do wybranej przez siebie organizacji szkolnej, a w przypadku organizacji działających poza szkołą – za wiedzą i zgodą dyrektora szkoły (jeśli takiej zgody wymaga organizacja),

f)uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych; udokumentowana pozaszkolna działalność społeczna jest traktowana na równi z działalnością społeczną w szkole,

g)reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,

h)do odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych, na okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się prac domowych,

i)do jawnej, przeprowadzanej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i umiejętności; oceny z poszczególnych przedmiotów otrzymuje wyłącznie za wiadomości i umiejętności,

j)do dodatkowej pomocy nauczyciela zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobie
z opanowaniem materiału,

k)uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji w dniu następnym po udziale w różnych imprezach szkolnych, jeśli zajęcia z tego przedmiotu odbyły się w dniu imprezy (takich jak zawody sportowe, program artystyczny, konkursy, olimpiady).

l)uczeń ma prawo reprezentować szkołę w zawodach sportowych, jeśli w poprzednim semestrze otrzymali z zachowania co najmniej ocenę poprawną. W przypadku uczniów klas pierwszych, po konsultacji z wychowawcą klasy, ze szczególnym uwzględnieniem frekwencji na lekcjach.

 

4.Uczeń ma obowiązek dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego, godnego ucznia  stroju. Uczniowie realizujący zajęcia dodatkowe: edukacje policyjne, ratownictwo medyczne – pożarnictwo są odpowiednio umundurowani. Zasady umundurowania określa osobny regulamin.

 

5.Uczeń ma obowiązek podkreślenia uroczystym strojem uroczystości i wydarzeń szkolnych.

 

6.Uczeń ma obowiązek właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów .

7.Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza dotyczących:

a)systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych przygotowywania się do nich i właściwego zachowania w ich trakcie,

b)aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły,

c)przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

d)odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz wszechstronny rozwój,

e)dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

f)noszenia identyfikatora zgodnego z obowiązującym wzorem,

g)noszenia obuwia zmiennego na terenie szkoły w okresie jesienno-zimowym.

 

8.Do szczególnych obowiązków ucznia należy:

a)zachowanie się w każdej sytuacji w sposób godny ucznia,

b)wykorzystywanie w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelna praca nad poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności oraz systematyczne przygotowywanie się do zajęć szkolnych,

c)postępowanie zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbanie o honor i tradycje szkoły, współtworzenie jej autorytetu,

d)godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, dbanie o piękno mowy ojczystej,

e)okazywanie szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły, podporządkowanie się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, innych pracowników szkoły oraz ustaleniom rady samorządu klasowego lub szkolnego; spory rozstrzyga się tylko na zasadach określonych w statucie szkoły.

f)systematyczne uczęszczanie na zajęcia lekcyjne. Każda godzina nieobecności musi być usprawiedliwiona pisemnie lub w innej formie ustalonej przez wychowawcę klasy. Nieobecności należy usprawiedliwić w nieprzekraczalnym terminie do 1 tygodnia po powrocie ucznia do szkoły.

g)w przypadku przedłużającej się nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia (powyżej 2 tygodni), rodzice mają obowiązek osobiście lub telefonicznie poinformować szkołę o nieobecności swojego dziecka i jej przyczynach,

h)uczeń nie powinien do szkoły przynosić przedmiotów drogich, wartościowych lub pamiątek. Nie może też posiadać przedmiotów niebezpiecznych np. nóż, pistolet, zagrażających życiu lub zdrowiu,

i)uczeń bezwzględnie nie może korzystać w podczas zajęć edukacyjnych z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych nie wykorzystywanych w czasie lekcji, posiadane urządzenie elektroniczne musi być wyłączone.

j)skuteczna ochrona własnego mienia.

 

9.Uczeń jest zobowiązany do przestrzegania zasad współżycia społecznego, a szczególnie:

a)okazywania szacunku dorosłym i kolegom,

b)przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności,

c)poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka,

d)naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody,

e)dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów, uczeń - nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających, jest czysty i schludny,

f)troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny stan, starania się o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły,

g)sumienne wykonanie przyjętych lub przydzielonych zadań m.in. dyżury klasowe.

 

Rozdział 9

Nagrody i  kary
 

§ 28

 

1.Uczeń może być wyróżniony lub nagrodzony za:

a)rzetelną naukę i aktywną pracę społeczną,

b)wzorową postawę,

c)wybitne osiągnięcia.

 

2.Szkoła honoruje ucznia spełniającego wymogi określone w ust. 1, następującymi wyróżnieniami i nagrodami:

a)pochwałą dyrektora szkoły wobec uczniów szkoły,

b)dyplomem uznania,

c)listem pochwalnym dyrektora szkoły do rodziców,

d)nagrodą rzeczową,

e)innymi wyróżnieniami i nagrodami ustalonymi przez władze szkolne, w szczególności poprzez umieszczenie jego imienia i nazwiska w wyznaczonym miejscu.

 

3.Rada pedagogiczna na wniosek: dyrektora szkoły, wychowawcy, samorządu uczniowskiego we współpracy z radą rodziców nagradza uczniów, wyróżniających się w nauce i zaangażowaniu w pracę na rzecz klasy, szkoły i środowiska – nagrodą rzeczową, listem pochwalnym lub dyplomem.

 

4.Regulamin nagród rady rodziców:

a)Dla uczniów klas I i II ustala się nagrody w formie dyplomu i nagrody rzeczowej za bardzo dobre wyniki (średnia co najmniej 4,75 i zachowanie co najmniej bardzo dobre lub średnia co najmniej 4,5 i zachowanie wzorowe).

b)Dla uczniów klas programowo najwyższych ustala się nagrodę rzeczową za bardzo dobre wyniki (średnia co najmniej 4,75 i zachowanie co najmniej  bardzo dobre lub średnia co najmniej 4,5 i zachowanie wzorowe) lub za tytuł laureata albo finalisty Olimpiady przedmiotowej, zdobywców punktowanych miejsc w zawodach sportowych oraz:

I.wielokrotne reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych i innych konkursach przedmiotowych, artystycznych,

II.dla uczniów laureatów konkursów na szczeblu co najmniej powiatowym w różnych dziedzinach,

III.dla uczniów aktywnie działających przez dwa lata w SU wskazanych przez opiekuna samorządu.

 

5.Przyznaniu wyróżnienia lub nagrody decyduje rada pedagogiczna lub dyrektor.

 

6.Za nieprzestrzeganie statutu szkoły uczeń może być karany:

a)upomnieniem wychowawcy klasy,

b)upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły,

c)upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły udzieloną publicznie wobec uczniów,

d)zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania szkoły na zewnątrz,

e)skreśleniem ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały rady pedagogicznej i zasięgnięcia opinii samorządu uczniowskiego.

 

7.Szczegółowe postępowanie jest określone w odrębnym dokumencie dotyczącym procedur postępowania wobec uczniów łamiących statut szkoły i naruszających prawa innych.

 

8.Uczeń może być skreślony z listy uczniów w przypadku:

a)wyczerpania powyższych kar przewidzianych w statucie szkoły, zgodnych z procedurami postępowania wobec uczniów naruszających prawa innych,

b)szczególnie rażącego naruszania zasad współżycia społecznego,

c)demoralizującego wpływu na społeczność uczniowską,

d)chuligaństwa,

e)rozboju (wymuszanie, znęcanie się, itp.),

f)wandalizmu,

g)prawomocnego wyroku pozbawienia wolności lub umieszczenia w zakładzie poprawczym (bez zawieszenia wykonania kary),

h)inne wykroczenia naruszające regulaminy i przepisy prawa funkcjonujące w szkole,

i)często powtarzające się nieusprawiedliwione nieobecności w szkole,

 

 

9.Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę o skreśleniu z listy uczniów po zapoznaniu się z udokumentowanymi działaniami wychowawczymi prowadzonymi przez wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego i innych członków rady pedagogicznej w stosunku do ucznia oraz opinii samorządu.

 

10. W protokole z zebrania rady pedagogicznej należy umieścić:

a)treść uchwały o skreśleniu z listy uczniów,

b)uzasadnienie,

c)wynik głosowania.

 

11.Szkoła ma obowiązek informować rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary z podaniem informacji o trybie odwoławczym. Udzielenie informacji o trybie odwoławczym rodzic (prawny opiekun) winien potwierdzić własnoręcznym podpisem.

 

12.Po uchwale rady pedagogicznej, decyzję o skreśleniu ucznia podejmuje dyrektor szkoły, którą doręcza się rodzicom (prawnym opiekunom) wraz z uzasadnieniem, wskazując drogę odwoławczą.

 

13.Uczeń, jego rodzice lub prawni opiekunowie ucznia mają prawo wniesienia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji,  odwołania się od kary do Śląskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Dyrektora Szkoły. W przypadku wniesienia odwołania, wykonanie kary może nastąpić po jego rozpatrzeniu przez organ odwoławczy.

 

14.Dyrektor szkoły może zawiesić wykonanie kary na czas próby (nie dłużej niż pół roku) jeżeli uczeń uzyska poręczenie samorządu uczniowskiego lub klasowego, rady rodziców, rady pedagogicznej lub jej członka, innej organizacji działającej w szkole lub poza szkołą, której uczeń jest członkiem.

 

15.Dyrektor szkoły może w drodze decyzji skreślić ucznia nieobjętego obowiązkiem szkolnym z listy uczniów. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

 

Rozdział 10

Wewnątrzszkolne ocenianie, program wychowawczy i profilaktyki

 

§ 29

 

1.Szkoła posiada wewnątrzszkolne  ocenianie (WO), zgodne z odrębnymi przepisami, będący załącznikiem nr 1 do statutu i stanowiący jego integralną część.

 

2.Program wychowawczy i profilaktyki jest opisany w załączniku nr 2, który stanowi integralną część statutu.

 

3.Szkoła zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach organizuje pomoc oraz tworzy i realizuje w razie potrzeby Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne (IPET), Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia (KIPU) i Plany Działań Wspierających (PDW).

  1. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym oraz ze względu na specyficzne trudności w uczeniu się (należy przez to rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno-motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi) dostosowuje się program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

5.Dokumentacja przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzaje tej dokumentacji prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 2.09.2014 r.

 

Rozdział 11

Wewnątrzszkolny system doradztwa

 

§ 30

 

1.Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami

świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

 

2.Cele wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego:

a)przygotowanie młodzieży do dalszego kształcenia i właściwego wyboru zawodu

b)przygotowanie młodzieży do radzenia sobie w sytuacjach trudnych związanych z bezrobociem, adaptacją do nowych warunków pracy lub koniecznością przekwalifikowania się.

c)przygotowanie rodziców do wspierania swoich dzieci w wyborze drogi życiowej planowaniu karier zawodowych lub edukacyjnych.

 

3.Doradztwo dla uczniów w szkole organizują:

a)pedagog szkolny

b)wychowawca klasy

c)nauczyciel prowadzący zajęcia z zakresu podstaw przedsiębiorczości

d)zespół wychowawczy i zespoły przedmiotowe

e)zespoły nauczycieli uczących w danym oddziale.

 

4.Wewnątrzszkolne doradztwo realizowane jest poprzez:

a)Systematyczne diagnozowanie potrzeb uczniów w zakresie kształcenia i planowania kariery zawodowej.

b)Gromadzenie i udostępnianie informacji uczniom i rodzicom dotyczących kierunku dalszego kształcenia lub wyboru zawodu i potrzeb rynku pracy.

c)Wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom źródeł dodatkowych informacji na poziomie regionalnym, krajowym, europejskim i światowym na temat:

I.rynku pracy,

II.alternatywnych możliwości kształcenia,

III.programów edukacyjnych Unii Europejskiej.

d)Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.

e)Prowadzenie zajęć z młodzieżą, przygotowanie do świadomego planowania kariery.

f)Organizowanie spotkań szkoleniowych dla rodziców.

g)Wspieranie wychowawców i nauczycieli w realizowaniu z uczniami zajęć związanych z wyborem kierunku dalszego kształcenia lub podjęcia przez nich pierwszej pracy, a także w przygotowaniu uczniów do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych takich jak:

I.egzaminy i wybór kierunku studiów, planowanie własnego rozwoju,

II.poszukiwanie pracy,

III.podjęcie roli pracownika,

IV.zmiana zawodu lub kierunku kształcenia,

V.adaptacja do nowych warunków,

VI.korzystanie z bazy informacyjnej,

VII.pobudzanie uczniów do poszukiwania alternatywnych rozwiązań i wyboru dróg.

 

Rozdział 12

Postanowienia końcowe

 

§ 31

 

1.Szkoła posiada pieczęć urzędową.

 

2.W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych stosuje się pieczęć urzędową z pełną nazwą szkoły.

 

§ 32

 

1.Szkoła prowadzi dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

2.Szkoła przechowuje dokumentację, która jest podstawą wydawania świadectw i ich duplikatów zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

3.Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy.

 

Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej  

Nr 16 z dnia 28.08.2014 r.

Obowiązuje z dniem 1.09.2014 r.

Zmiany zatwierdzone:

Uchwałą nr 2/2014/2015 z dnia 12.09.2014 r.

Uchwałą nr 5/2014/2015 z dnia 1.04.2015 r.

Uchwałą nr 12/2014/2015 z dnia 31.08.2015 r.

Uchwałą nr 6/2015/2016 z dnia 29.02.2016 r

Uchwałą nr 7/2016/2017 z dnia 3.03.2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja wytworzona przez:
Marek Pachla , w dniu:  03‑09‑2014 14:36:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Pachla , w dniu:  03‑09‑2014 14:36:00
Data ostatniej aktualizacji:
04‑04‑2017 13:11:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie